Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Ako vybaviť trvalý alebo prechodný pobyt

Ako vybaviť trvalý alebo prechodný pobyt počas pandemickej situácie.

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie a opatrení, ktoré súvisia so zákazom vychádzania je obmedzený režim na Mestskom úrade v Galante.

Trvalý alebo prechodný pobyt: je možné vybaviť a nahlásiť elektronicky cez portál, www.slovensko.sk, prípadne kontaktujte Ohlasovňu pobytu MsÚ Galanta č.t. 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

Prihlasovanie občanov na trvalý alebo prechodný pobyt upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov

TRVALÝ POBYT – občania SR

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý pobyt:

Občan je povinný pri hlásení trvalého resp. prechodného pobytu predložiť :

a/ platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz  /napr. strata/

b/ cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

c/ rodný list dieťaťa - ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR

d/ písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1/ ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2/ ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3/ ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo ak,

4/ vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred pracovníčkou ohlasovne.

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

Občan poskytne nasledovné údaje - názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Ohlasovňa zabezpečí výpis z listu vlastníctva. prostredníctvom používateľského portálu Over Si (https://oversi.gov.sk).

PRECHODNÝ POBYT – občania SR

Doklady potrebné k prechodnému pobytu

Platný doklad totožnosti

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz

rodný list dieťaťa - ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky (Osobitná matrika MV SR).

Cudzinci bez štátneho občianstva SR sa prihlasujú na cudzineckej polícií.

Dátum vloženia: 27. 1. 2021 8:16
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 1. 2021 10:26
Autor: Ing. Roman Miklošík

Môže vás zaujímať viac