Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

KAUZA KOLÓNIA

KAUZA KOLÓNIA 1

Osobne som v pripravovanej novej mestskej zóne Kolónii kupoval úplne prvé dva pozemky. V tej dobe nás developer lákal s víziami o bezpečnej obytnej zóne uzavretej rampami a stráženej súkromnou bezpečnostnou službou, prísľubom zavedenia optickej siete na káblovú televíziu a internet, obchodom s potravinami, športoviskami, detskými ihriskami a kvalitnými cestami a chodníkmi.

Chodník mal byť vybudovaný developerom, čo do dnešného dňa nerealizoval. Mesto Galanta vlastní len teleso komunikácie, pozemok pod komunikáciou, ako aj priľahlé pozemky pri komunikácii sú vo vlastníctve developera.

Športový areál bol navrhovaný rovno za mojim plotom, čo som nevnímal ako problém, susedia si dokonca zozadu urobili priechod s bránkou, pre jednoduchší prístup v budúcnosti. Pozemky na športoviská sa však rozpredali na stavebné pozemky. Optika v zemi by mala byť natiahnutá, pokiaľ si dobre pamätám, len vedie odnikadiaľ nikam.

Súkromnú bezpečnostnú službu som osobne pomáhal zabezpečovať, chlapci sa mi pekne poďakovali, keď im developer oznámil, že im za dlhodobo realizované stráženie nič nedlží, uzavretá zóna nebude, nech si obehnú obyvateľov a vyberú si od nich „odstrážené“. V korunách sa jednalo o sumu významne prevyšujúcu milión korún.

Nekvalitne prevedené cesty developer previedol so súhlasom poslancov do majetku mesta, tuším za symbolickú korunu. Mesto sa predsa o nekvalitný povrch a poškodené panely, hlavne tie v zákrutách postará... Teraz navrhol poslanec Závodský, že máme kúpiť od toho developera pozemok na detské ihrisko. Potom aj na športoviská a aj na ďalšiu infraštruktúru, ktorá nám bola sľúbená? Zisky súkromné, straty mestské?!? Nesúhlasím. Budem rokovať s developerom, budem žiadať pozemok na ihrisko, budem žiadať dodržanie sľubov, budem žiadať aj o sľúbený prechod dozadu, k lesíku.

Teraz k jadru aktuálneho problému. V zmysle zákona sme vyhlásili Kolóniu za obytnú zónu. Prečo? Je to bežné vo vyspelom svete, je to bežné aj inde. Obyvatelia tejto mestskej časti majú výhrady k tomu, že sa po Kolónii preháňajú autá prirýchlo. Spoza áut, rôzne voľne rozhodených po cestách, vybiehajú deti, venčené psy, nie raz som bol osobne svedkom nebezpečnej situácie. Retardéry, plniace funkciu spomaľovačov nesplnia svoju funkciu, nakoľko by poškodili ešte viac panelovú cestu. Skúste ísť po nej s otvoreným oknom a počúvajte ten buchot teraz, bez retardérov. Buchot s nimi by garantoval nespavosť široko-ďaleko. Z dôvodu hlučnosti boli zrušené retardéry na základe požiadaviek obyvateľov krátko po ich osadení napríklad na ulici Hviezdoslavova po 3 mesiacoch, ulici Priečna po 5 mesiacoch, v mestskej časti Hody, kde bol dokonca svojvoľne demontovaný obyvateľmi a následne sa už neosadil.

Druhým dôvodom je zriadenie autobusovej linky vchádzajúcej do Kolónie. Kvôli autám, voľne rozhodeným po uliciach, má denne problémy s prejazdom. Zvažovali sme zrušenie zastávky zriadenej na základe požiadaviek obyvateľov, alebo zregulovanie parkovania. Vyhralo zachovanie zastávky.

Rovnako majú problémy s prejazdom smetiari, upratovacie auto, v zime zimná údržba, sanitky. Garantujem Vám, že všetky ulice a uličky na Kolónii budú riadne udržiavané, keď nebudú zavadzať voľne rozhodené vozidlá, ktorých majitelia imitujú parkovanie. Opakovane sme upozorňovali obyvateľov na nesprávne parkovanie na komunikáciách, napriek tomu zo strany obyvateľov nedošlo k náprave.

Mesto Galanta nakoniec pristúpilo k zmene organizácie dopravy, ktorá bola poslancami odsúhlasená na komisii investičnej výstavby, dopravy a verejného poriadku, ako aj Okresným dopravným inšpektorátom.  V zmysle § 45  Vyhlášky č.  532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, rodinný dom má mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt. Ak nemožno garážové stojisko umiestniť v dome, stavebným napojením naň, alebo samostatne na pozemku rodinného domu, musí byť na tomto pozemku vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie vozidla. Zároveň v zmysle STN 73 61 10 platnej od roku 2004, má mať rodinný dom minimálne 2 parkovacie státia vytvorené na vlastnom pozemku.  Ak príde návšteva do predmetnej lokality, môže stáť vo vjazde k nehnuteľnosti tak, aby nestála na komunikácii. Predpokladáme, že intenzita návštev v danej lokalite nebude prevyšovať kapacitu obsadenosti vjazdov k jednotlivým nehnuteľnostiach v rovnakom čase.

Čo pozitívne ešte pre obyvateľov Kolónie chystáme? Cyklotrasa, ako aj chodník pre peších smerom do mesta Galanta je v riešení. Momentálne sa dokončuje realizácia stavebného povolenia, podarilo sa nám po dlhých rokoch prázdnych rečí dotiahnuť posledné pozemky pod ňou, zanedlho by sa mohlo začať stavať. Označenie obce Galanta-časť Kolónia plánujeme výrazne posunúť, pracovné rokovanie v tejto súvislosti je zvolané na 6.10.2016. Po odsúhlasení správcom cesty  a  Okr.dopravným inšpektorátom Galanta preložíme príslušné dopravné značenie.  Snažíme sa neustále riešiť  zlepšenie bezpečnosti dopravy na križovatke obchvatu cesty I/75 s cestou III/1343. Už pri samotnom spustení križovatky osadilo mesto Galanta na vlastné náklady zvislé dopravné značenie Stop, daj prednosť v jazde, na ceste III/1343 smer Kolónia. V súčasnosti sa finalizuje aj projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy, ktorá by mala riešiť výrazné zníženie rýchlosti v križovatke, svetelného výstražného znamenia a zároveň osadenie psychologického dopravného značenia – merač rýchlosti.

 

Peter Paška v.r.

primátor mesta Galanta

Dátum vloženia: 2. 10. 2016 11:09
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Lucia Galambosová

Môže vás zaujímať viac