Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Mesto Galanta už vyhlásilo novú výzvu na dotácie pre oblasť športuŽiadatelia o dotácie z Mesta Galanta na športové aktivity už môžu vypĺňať formuláre so žiadosťami. Musia sa pritom riadiť novým nariadením.

 

Nové nariadenie o poskytovaní dotácií prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je, že žiadatelia už nemusia mať sídlo v Galante, stačí ak na území mesta vykonávajú svoju činnosť, alebo poskytujú služby obyvateľom. Rozšíril sa aj okruh žiadateľov, mesto už môže vydávať výzvy aj v sociálnej oblasti či životného prostredia (výzvy môže mesto vydávať kedykoľvek počas roka). Dotácie sa môžu poskytovať aj na podporu všeobecne prospešných služieb, účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Mesto Galanta vyhovelo protestu prokurátora na úpravu a vymedzenie pojmu „oprávnené osoby“, ktorým mesto môže udeliť dotácie, a tiež okruh činností, na ktoré poskytuje finančné dotácie. Celé znenie nariadenia nájdete na webe mesta.

Dotácia je nenávratný finančný príspevok a neexistuje na ňu právny nárok. Žiadateľ môže dostať príspevok až 80% celkových nákladov projektu, ale zároveň musí preukázať finančné krytie medzi celkovými nákladmi projektu a poskytnutou dotáciou, aj keby dostal menšiu čiastku, než požaduje. Doteraz stačilo, ak žiadatelia neskôr vo vyúčtovaní dokazovali, ako minuli čiastku s finančnou dotáciou od mesta, teraz musia dokazovať, že celý projekt prebiehal tak, ako ho navrhli v žiadosti. Ak projekt a jeho financovanie prebiehalo inak, než navrhli, musia žiadať o zmenu.

O dotáciu nemôže žiadať ten, kto má záväzky po lehote splatnosti voči mestu, ani ten, kto v predchádzajúcom roku nepredložil správne zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne. Netoleruje sa ani neúplná žiadosť. Tá musí byť vypísaná na príslušnom tlačive a doručená na podateľňu mestského úradu. Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie vyhlasuje primátor mesta na základe odporučenia príslušnej komisie. Žiadosť je vylúčená vtedy, ak nebola podaná včas, podal ju neoprávnený žiadateľ, alebo ak neboli splnené podmienky výzvy.

Poskytnutie dotácií a ich výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo na odporučenie príslušnej komisie. V prípade schválenia nižšej sumy bude dotácie oproti žiadanej sume bude žiadateľ vyzvaný, aby predložil aktualizovaný rozpočet so zohľadnením schválenej sumy dotácie do 5 dní.

Zúčtovanie dotácie sa predkladá na príslušnom tlačive do stanoveného termínu. Musí obsahovať položky, účtovné doklady riadne očíslované, dokumentáciu realizácie projektu (fotografie, propagačné materiály, výstrižky z tlače...), vyhodnotenie prínosu projektu, dôkaz o splnení záväzku publicity mesta. K žiadosti žiadateľ predkladá ešte čestné vyhlásenia, že nemá podlžnosti či nevysporiadané finančné vzťahy so štátnymi inštitúciami.

Po výzve na predkladanie žiadostí o dotácie na športové aktivity sa každoročne vyhlasuje výzva na predkladanie žiadostí na kultúrne aktivity, novinkou v roku 2022 budú dotácie na oblasť životného prostredia.

 

(sv)

Dátum vloženia: 4. 1. 2022 18:16
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2022 18:16

Môže vás zaujímať viac