Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Üdvözöljük Galántán!

rozšírené vyhľadávanie

Információkhoz való hozzáférés

Az információkhoz való hozzáférést a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az információkhoz való szabad hozzáféréséről szóló 2000/211 sz. törvénye módosítja.

Hatáskörök, feladatok

 

A város jogállása és, hatáskörei

Információnyújtás:

 1. Irányelv a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az információkhoz való szabad hozzáféréséről szóló 2000. évi 211. törvénye és későbbi módosításai (továbbiakban „információkhoz való szabad hozzáférési törvény“) alkalmazása során az egységes eljárás biztosítására Galánta Város esetében
 2. Információk iránti kérelem benyújtása és az információk hozzáférhetővé tétele
 3. Információk iránti kérelem formanyomtatványa
 4. Az információk hozzáférhetővé tételével kapcsolatos költségek díjjegyzéke
 • Panaszok intézésének alapelvei
 • A kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok intézésének eljárási menete és határidők
 • A város által kiadott határozattokkal szembeni jogorvoslati eszközök
 • Azon szabályok, rendszabályok, iránymutatások és magyarázó állásfoglalások, amely alapján a város határoz:
 1. Jogszabályok
 2. Rendszabályok
 3. Iránymutatások
 4. Magyarázó/értelmező állásfoglalások

A város alapításának módja:

Galánta Várost a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 396. törvény szerint alapították, a községi önkormányzati szerveinek megválasztása napján, azaz 1990.11.23-24.

A város jogállása és, hatáskörei:

A város jogállását és hatásköreit meghatározza:

 • a Szlovák Köztársaság Alkotmánya
 • a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 396. törvény és későbbi módosításai
 • a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai
 • a város önkormányzati tevékenységével kapcsolatos általános érvényű rendeletei

A város és a városi hivatal felépítési szerkezete

A város szervei a Képviselő-testület és a polgármester.

A Galánta Város Képviselő-testülete a város 19 képviselőből álló képviseleti testülete, akiket a város polgárai négy évre választanak meg. A helyi Képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselőtestület tagjainak fogadalomtételével jár le.
A várost a polgármester képviseli és ő a város legfelsőbb végrehajtó szerve, akit város polgárai négy évre választanak meg
        
A Képviselő-testület által létrehozott szervek:

     Képviselő-testület szakbizottságai 
      

Galánta Város főellenőrének külön jogállása: a Képviselő-testület választja 6 évre. A főellenőr a város alkalmazottja és a város feladatainak teljesítését ellenőrzi.

 

Kérvény beadása az információ megszerzésére

 

A kérelmek benyújtása és nyilvántartása

 

1)      A kérelmet írásban, szóban, faxon, elektronikus postán vagy más, technikailag kivitelezhető módon lehet benyújtani bármelyik szervezeti osztályhoz.

2)      A kérelemből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy mely köteles személynek szól; a kérelmező utónevét, családi nevét, megnevezését vagy cégnevét, annak lakcímét vagy székhelyét; a kért információkat és azok elérhetővé tételének javasolt módját. Az a szervezeti osztály, amelyhez a kérelmet benyújtották, biztosítja, hogy a kérelem tartalmazzon minden kelléket.

3)      A törvény alapján a Polgármesteri titkárság vezeti a hivatalhoz benyújtott kérelmek központi nyilvántartását, az azzal összefüggő nyilvántartást, ügyiratok nyilvántartását és elosztja az egyes iratok elintézést az illetékes szervezeti osztály közt.

4)      A nyilvántartásnak főkén az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a)      sorszám

b)      ügyiratszám

c)      a kérelem benyújtásának keltezését,

d)     kérelmező adatait, ha ismertek

e)       a kért információt és az információ megadásának javasolt módját,

f)       a kérelem elintézésének eredményét (az információ megadása, határozat meghozatala az információnyújtás megtagadásáról, megtagadás határozat nélkül vagy a kérvény továbbítása),

g)      jogorvoslati eszköz benyújtása (benyújtás időpontja és elintézés eredménye)

5)      A Polgármesteri titkárság a benyújtott kérelmeket a „Nyilvántartási naplóban” tartja nyilván és ügyiratszámmal látja el. Az ügyiratokat AO1 nyilvántartási jelzéssel látja el 5 év megőrzési határidőre.

6)      Az ügyiratokat az elintézés után a Polgármesteri titkárság őrzi meg. Az ügyiratnak tartalmaznia kell minden az elintézésével kapcsolatos írásbeli dokumentumot, költségtérítés mértékének kalkulációját és annak befizetéséről kiállított igazolást, kivéve, ha az információnyújtás ingyenes. Az ügyiratban található minden írásbeli dokumentumot központi nyilvántartási számmal kell ellátni.

7)       Az iktatóba benyújtott minden egyes kérelem bekerül a központi nyilvántartásba és haladéktalanul továbbításra kerül a hivatal adott ügyben illetékes szervezeti osztályához. Ha szóbeli kérelemről van szó, akkor a „kérelem” (1. sz. melléklet) nyomtatványon bejegyzésre majd a központi nyilvántartásba kerül.

8)      Ha a szóbeli kérelmet más szervezeti osztálynál nyújtják be, akkor azt haladéktalanul a „kérelem” (1. sz. melléklet) nyomtatványon bejegyzi és biztosítja a központi nyilvántartásba való bekerülését.

9)      A szervezeti osztályok azonnal értesítik a Polgármesteri tikárság a kérelem felvételéről és a 3. cikk (4) bekezdés b) c) d) és e) pontjában feltüntetett adatokról. A nyilvántartásba vételről és a többi egyéb adat kiegészítéséről a Polgármesteri tikárság gondoskodik.

10)  A faxon vagy elektronikus postán benyújtott kérelmek esetében az írásban benyújtott kérelemre vonatkozóak szerint kell eljárni.

11)  A telefonon benyújtott és elintézet (ha lehetséges) információnyújtási kérelmek esetében nem kerül sor a bejegyzésre. Ha a kérelmet nem lehet azonnal telefonon elintézni, akkor úgy kell eljárni, mint a szóbeli kérelmek esetében.

 

Díjjegyzék

 

Díjjegyzék

az információnyújtás során felhasznált anyag- és szolgáltatási költségtérítésről

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az információkhoz való szabad hozzáféréséről szóló 2000. évi 211. törvény és későbbi módosításai 21.§ és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma az információnyújtással kapcsolatos költségtérítés részleteiről szóló 2001. évi 481. hirdetménye szerint

 

1) Aki a törvény értelmében információt kér (továbbiakban „kérelmező) köteles a törvény 21.§ (1) bekezdése alapján a másolatkészítés, műszaki adathordozó beszerzésének, valamint a tájékoztatás kérelmezőhöz való eljuttatásának költségeit téríteni.

2) Ha a költségek nem haladják meg az 5 €, akkor az információnyújtás ingyenes.

3) Az információnyújtási költségek 5 € euró feletti térítése történhet készpénzfizetéssel a Városi Hivatal pénztárába, postai utalvánnyal vagy banki átutalással Galánta Város IBAN: SK150200 0000 0000 18722132 számú VÚB, a.s. bankban vezetett bankszámlájára,  azonosító jel- ügyiratszám.

4) Másolatkészítési költségek (nyomtatás, fénymásolás):

a)      Egyoldalas A4           fekete-fehér                0,03 €              színes  0,05 €

b)      Kétoldalas A4            fekete-fehér                0,04 €              színes  0,10 €

c)      Egyoldalas A3            fekete-fehér                0,05 €              színes  0,08 €

d)     Kétoldalas A3             fekete-fehér                0,07 €             színes  0,16 €

5) Abban az esetben, ha olyan információnyújtásról van szó, amely anyagai másolatának elkészítéséhez harmadik személy szükséges, akkor annak másolatkészítési anyag-, csomagolási- és postai költségeit a kérelmező a harmadik személy részére téríti meg.

6) A műszaki adathordozón való információnyújtás költségei:

a)      1 db diszk CD/DVD                  1,66 €

7) A kérelmező a 4. és 6. pontban felsorolt költségek mellett a csomagolási és posta által meghatározott kézbesítési költségeket a Szlovák Postai szolgáltatások árjegyzéke alapján (www.posta.sk/subory/842/cennik-vs-pdf.pdf.) téríteni köteles. Csomagolási költségek:

a)      A6 méretű boríték                 0,02 €

b)      A5 méretű boríték                 0,03 €

c)      A4 méretű boríték                 0,07 €

8) Az elektronikus postai úton történő információnyújtás költségmentes.

 

Kérelem feldolgozásának menete

 

Az ügyek intézésével kapcsolatos eljárás menete és szabályai a következők:
 
• Az ügyek intézéséről ügyiratok készülnek.

Ügyintézési határidő:


 - az egyszerű ügyekben, a közigazgatási hatóság haladéktalanul dönt
 - az eljárás ügyfele által beterjesztett alapanyagok a Városi hivatal részére történő kézbesítésétől számított 3 hónapon belül, ha a döntéshozatal a Képviselő-testület jogkörébe tartozik (pl. ingatlan eladás, ingatlan ingyenes használata, ingatlan bérbeadás)
 - egyéb esetekben, ha külön törvény másként nem rendelkezik, a közigazgatási hatóság az eljárás megkezdését követő 30 napon belül köteles döntést hozni; rendkívül bonyolult ügyek esetén legkésőbb 60 napon belül köteles döntést hozni; ha a döntéshozatal a polgármester vagy a Városi hivatal alkalmazottjának jogkörébe tartozik. Ha az ügy jellegéből eredően ezen határidőben sem hozható meg a döntés, a fellebbviteli hatóság, külön törvény által meghatározott esetekben a polgármester, arányos mértékben meghosszabbíthatja a határidőt.
• A város / megbízott alkalmazott/ a kérelmezőt hiányzó adatok a felhívás kézbesítésétől számított 7 napon belüli pótolására hívhatja fel, illetve magyarázatot kérhet. Egyben kérheti a kérelmező az ügy intézésében való közreműködését. Ha a közreműködésre, illetve a hiánypótlásra nem kerül sor, akkor a város az ügyet félre teheti, illetve az eljárást megszüntetheti.
• Az anonim kérelmeket, javaslatokat és egyéb beadványokat a város az adott körülményekre való tekintettel saját belátása szerint intézi el. Ebben az esetben a határidők nem telnek.
• Ha szóbeli kérelemről van szó, akkor annak felvételéről bejegyzés készül és az az ügyben illetékes osztály részére kézbesítik és nyilvántartásba veszik.
• Ha a kérelem nem tartalmazza a törvényben meghatározott kellékeket, akkor a felelős személy haladéktalanul hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
• Közigazgatási hatóság a felhívásban a hiánypótlás teljesítésére határidőt szab, amely legalább 7 nap. A határidő letelte után az eljárást megállítja, a külön törvényben meghatározott esetekben pedig határozat kiadása nélkül az ügyet félreteszi.

• Információk iránti kérelmeket, egyszerű ügyek esetében haladéktalanul el kell intézni, egyébként az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától vagy a hiánypótlástól számított 8 munkanap (2000. évi 211. törvény 14.§ (2) és (3) bek.) kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik 

• Ha a 8 munkanapos határidőt előreláthatóan nem lehet betartani, arról haladéktalanul értesíteni kell a kérelmezőt az indokok feltüntetésével.

• Ha a köteles személy nem rendelkezik a szükséges információkkal, akkor a kérelmet a benyújtástól számított 5 napon belül, ha az illetékes személy számára ismert, akkor az ő részére továbbítja, ha nem ismert, akkor 8 napon belül a kérelem elutasításáról határoz.

• A közigazgatási hatóság a  kérelem továbbításáról haladéktalanul értesíti a kérelmezőt.

 

Irányelv a magyar nyelv használatáról

 

A magyar nyelv, mint a nemzeti kisebbség nyelvének használatáról a hivatalos érintkezésben Galántay Város,  mint helyi önkormányzati szerv viszonylatában  a  Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló hatályos törvénye 2 §- a 3 bek.,  valamint a  Szlovák Köztársaság Kormányának 828/2011. számú rendelete értelmében, amely szabályozza a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai egyes rendelkezéseinek végrehajtását (a továbbiakban „Irányelv“) 

 

Panaszkezelés alapelvei

 

Jelen közigazgatási hatóságnál panaszt lehet tenni:

 - írasban, faxon, elektronikusan – korlátlanul

 - személyesen, jegyzőkönyvbe mondva - munkanapokon az ügyfélfogadási rend szerint, kivéve szerdán, amikor egészen 16.00 óráig, illetve csutortokon amikor csak 12:00 óráig, a második emeleten a 111.sz. irodában a főellenőrnél.

 

 

Városi rendeletek javítási módszerei

 

A jogorvoslati eszköz érvényesítésének helye, határideje és módja

 

Rendes jogorvoslati eszköz (fellebbezés)

A fellebbezésből világosan ki kell tűnni, hogy

 • ki a fellebbező
 • azon határozat számát és keltezésének időpontját, amely ellen a fellebbezés irányul
 • mire hivatkozik a fellebbező
 • határozati javaslat a fellebbviteli szerv részére

Mód:

-        írásban

-        szóban (jegyzőkönyvezve) 

-        távírón (faxon), amelyet legkésőbb 3 napon belül írásban vagy szóban (jegyzőkönyvbe mondva) meg kell erősíteni

Határidő:

Az átruházott államigazgatási tevékenységi körbe tartozó ügyekben a határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. A fellebbezést a Galántai Városi Hivatal, Béke tér 940/1, 921 18 Galántai  címen lehet benyújtani.

A város eredeti hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 30 napon belül lehet fellebbezni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. A fellebbezést a Galántai Városi Hivatal, Béke tér 940/1, 921 18 Galántai  címen vagy az illetékes bíróságon lehet benyújtani.

Rendkívüli jogorvoslati eszközök:

 A közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény alapján a rendes jogorvoslati eszközökön kívül rendkívüli jogorvoslati eszközökkel is lehet élni:

·         újrafelvételi eljárás

·         döntés-felülvizsgálat fellebbezési eljáráson kívül

·         ügyészi óvás

 

Újrafelvételi eljárás

·  a közigazgatási hatóság jogerős határozatával  lezárt eljárása, az eljárás ügyfelének javaslatára újraindítható a törvényben taxatív meghatározott okokból

·  benyújtás helye – azon közigazgatási hatóság, amely az utolsó fokú határozatot hozta  

· határidő -  3 hónappal azt a napot követően lehet benyújtani, hogy az ügyfél tudomást szerzett az újrafelvétel indokairól, legkésőbb azonban 3 éven belül a döntés jogerőre emelkedésének napjától

· mód - a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény alapján

 

Döntés-felülvizsgálat fellebbezési eljáráson kívül

· A döntést, amely jogerős, saját kezdeményezésére vagy más indítványára felülvizsgálhatja a döntést meghozó közigazgatási hatóság (58. §) legközelebbi magasabb szintű közigazgatási hatósága,

 

Ügyészi óvás

· ügyész teszi

 

A jogerős határozat bírósági felülvizsgálata

Ha a fellebbezési eljárás a kérelmező kérésének nem tesz eleget, akkor a határozat kézbesítésétől számított 2 hónapon belül az illetékes bíróságon lehet vádat emelni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. (kivéve a Polgári perrendtartás mellékletében meghatározott esetek, amelyben kikötésre került a határozatok bírósági felülvizsgálata)

 A javaslat (vád) benyújtásának feltételei:

·  a határozat az összes rendes jogorvoslati eszköz kimerítése után  jogerőre emelkedett

·  javaslatot csak az eljárás résztvevője nyújthat be, amelyet ügyvéd vagy jogász képvisel, ha ő maga vagy alkalmazottja, amely a bíróságon képviselné, nem rendelkezik jogi végzettséggel 

  a felülvizsgálati javaslatnak a következő kellékeket kell tartalmazni: 

 - a javaslat mely bíróságnak címzett

 - a javaslattevő személyét

 - a város megtámadott határozatának megjelölését

 - annak megjelölése, hogy milyen terjedelembe támadja meg a határozatot

 - azon indokok feltüntetése, melyek a határozat törvénytelenségére utalnak

 - végleges határozati javaslat.

 

Galánta Város a kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok intézése során objektívan biztosítja a valós tényfeltárást a gazdaságosság és az ésszerű idő alapelvei betartása mellett.

A kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok intézése során a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény és későbbi módosításainak alapvető szabályaival összhangban és egyéb rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell eljárni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik.

A város a természetes személyek és jogi személyek jogairól és kötelességeiről való döntése során az átruházott államigazgatási tevékenység végrehajtását érintő ügyekben a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint jár el, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik.

A város a természetes személyek és jogi személyek jogairól és kötelességeiről való döntése során az önkormányzati tevékenység végrehajtását érintő ügyekben a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint jár el, a város által kiadott határozattokkal szembeni jogorvoslati eszközökről a bíróság dönt, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. 

Dátum vloženia: 29. 6. 2017 11:33
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2017 11:47

Városi hivatal

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.