Navigácia

Obsah

Výzva k vykonaniu jesennej etapy deratizácie

Typ: ostatné
Mesto Galanta vyzýva podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie

          Mesto Galanta v zmysle § 52 ods. 1 písm. j) a písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení a  v súlade s  VZN mesta Galanta č. 37/2008 o čistote, ochrane životného prostredia a verejného poriadku a v znení VZN č. 5/2016

 vyzýva

podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov, kanalizačných a kolektorových rozvodov, areálov určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok na území mesta Galanta a v mestských častiach Hody, Javorinka, Nebojsa. Deratizáciu je potrebné vykonať okrem interiérov budov aj v ich bezprostrednom okolí, v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k objektu, až po prvú vpusť.

          Prevedenie deratizačných prác je potrebné vykonať v súlade s článkom 13 ods. 2  VZN mesta Galanta č. 37/2008 o čistote, ochrane životného prostredia a verejného poriadku v znení VZN č. 5/2016 v stanovenom jednotnom časovom intervale od 15. októbra 2018 do 15.  novembra 2018. Termín je stanovený podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných mesiacoch. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Zároveň sú vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností povinní preukázať, že deratizáciu zabezpečili v stanovenej lehote.  Oznámenie  o vykonanej deratizácii uvedením názvu firmy a jej sídla, miesta a termínu vykonanej deratizácie (okrem fyzických osôb) je potrebné zaslať na MsÚ Galanta, Oddelenie komunálnych služieb.

V záujme zabezpečenia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení z premnoženia živočíšnych škodcov Vás žiadame o aktívny prístup k danej výzve.  


Príloha

Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2018 12:49
Autor: