Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Správy

Oznam o uzatvorení detských ihrísk do odvolania 1

Oznam o uzatvorení detských ihrísk do odvolania

Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 7.1.2021 sú všetky detské ihriská na území mesta Galanta a mestských častí uzatvorené pre verejnosť až do odvolania a zakazuje sa vstupovať do ich priestorov.

Z pozície správcu detských ihrísk žiadame o dodržiavanie a rešpektovanie tohto nariadenia.
celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Výzva k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Usmernenie ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - chov zvierat

V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že koronavírus cirkuluje u zvierat v SR. Je možné, že niektoré druhy zvierat by mohli byť infikované vírusom SARS-CoV-2, ale neexistuje dôkaz o tom, že vírus môžu šíriť domáce zvieratá alebo hospodárske zvieratá. O víruse SARS-CoV2 stále existuje veľa neznámych poznatkov a toto je oblasť, ktorú treba ešte len študovať a pochopiť. Na základe uvedených úvah o šírení koronavírusu u zvierat a jeho prenosu na ľudí vydala ŠVPS SR predbežné usmernenie, ktoré uvádzame v prílohe.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Hlasovanie za projekt

Mesto Galanta sa opäť zapojilo do výzvy Raiffeisen Banky, tentokrát v oblasti: Prírodné a sociálne prostredie.
Prosíme Vás o podporu v podobe odovzdania hlasu nášmu projektu. Viac info v texte článku. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznam o dočasnom uzatvorení detského ihriska Kolónia

Mestský úrad Galanta oznamuje, že detské ihrisko Kolónia bude z dôvodu údržby novozaloženého trávnika uzatvorené do 30.11.2019.
celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Rozvoj verejných priestorov a zelene

Mesto Galanta Vám predstavuje dokument s názvom "10 nápadov pre Galantu", vypracovaný občianskym združením Zelený plán. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor:

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov

Mesto Galanta v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:

Výzva k vykonaniu jesennej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor:
Údržba verejných priestranstiev a pozemkov 1

Údržba verejných priestranstiev a pozemkov

Pri príležitosti blížiacich sa Galantských trhov, v dňoch 9.-10.-11.augusta 2018, Vás žiadame o dôkladné vyčistenie verejných priestranstiev a pozemkov v okolí Vašich nehnuteľností, odstránenie buriny, pokosenia trávnikov a zelených plôch najneskôr do 7. augusta 2018.
Viac v prílohe. celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského kraja 2016 -2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského kraja 2016 -2020, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor: Alena Deáková
vine

Údržba zelene

Vážení občania, s príchodom priaznivejšieho jarného počasia sa v našom meste začína prebúdzať aj zeleň, čo so sebou prináša aj určité povinnosti. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor: Mgr. Tibor Kovács
Základné informácie k výrubu drevín

Základné informácie k výrubu drevín

Vážení občania, keďže sa v našom meste v posledných mesiacoch rozšíril nepovolený výrub drevín, dovoľte, aby sme Vám týmto krátkym článkom priblížili túto problematiku a zodpovedali najčastejšie kladené otázky v tejto súvislosti. celý text

ostatné | 28. 4. 2016 | Autor: Mgr. Tibor Kovács
Oznam

Odpoveď ZsVS, a.s na žiadosť mesta o vysvetlenie kvality pitnej vody

Vážený pán Primátor!
Dňa 2.06.2015 bolo spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ( ďalej len „ZsVS, a.s.“) doručené Vaše písomné podanie zo dňa 1.06.2015 označené ako žiadosť o vysvetlenie kvality pitnej vody. celý text

ostatné | 10. 6. 2015 | Autor: Lucia Galambosová
OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky 1

OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky

O Z N A M
Mesto Galanta, na základe podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta upozorňuje: celý text

ostatné | 13. 6. 2013 | Autor: Renáta Bicsanová
Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia 1

Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia

Mesto v oblasti životného prostredia v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti na nasledovných úsekoch:
- Na úseku ochrany prírody a krajiny
Práva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. celý text

ostatné | 9. 12. 2011 | Autor: Mgr. Tibor Kovács