Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Správy

Stromčeky pre všetkých 1

Stromčeky pre všetkých

Lesy SR darovali mestu Galanta zo svojej lesnej škôlky malé stromčeky. Ak máte záujem vysadiť si ich vo svojej záhradke, môžete si stromčeky vyzdvihnúť zadarmo v areáli TsMG (hlavný vchod z ul. Kpt. Nálepku) od pondelka do piatku v čase od 14-15 hod. a víkendy od 9-11 hod. celý text

ostatné | 24. 5. 2022 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2022 1

SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2022

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2022) OZV NATUR-PACK v rámci iniciatívy Nie som prasa vyhlasuje kreatívnu súťaž pre verejnosť.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Výzva k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jarnej etapy deratizácie.

Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor:

Odborné ošetrovanie platanov

Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 21.3.2022 (pondelok) od 7,00 hod. sa uskutoční odborné ošetrovanie platanov na parkovisku medzi budovou Mestského úradu a reštaurácie Taverna. celý text

ostatné | 18. 3. 2022 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 na aktivity v oblasti životného prostredia v prílohe. celý text

ostatné | 8. 3. 2022 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť "Životné prostredie"

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť: životné prostredie. celý text

ostatné | 9. 2. 2022 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Na ulici Hlavnej pod brestovcami sú realizované nové záhony 1

Nové záhony na ulici Hlavnej

Technické služby mesta Galanta v spolupráci s arboristami a podporou mesta Galanta, realizovali odborné ošetrenie brestovcov (lat. Celtis occidentalis) koncom leta na Hlavnej ulici. V nadväznosti na to Technické služby mesta Galanta v týchto dňoch začali s ich podsadbou. celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor:
Na území mesta a mestských častí prebehla ďalšia etapa frézovania pňov stromov 1

Na území mesta a mestských častí prebehla ďalšia etapa frézovania pňov stromov

Súčasťou starostlivosti o mestskú a parkovú zeleň je aj odstraňovanie pňov vyrúbaných stromov. Rýchlym, efektívnym, šetrným a ekologickým spôsobom odstraňovania pňov a častí koreňového systému je frézovanie.
celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor:
#

Realizácia revitalizácie parčíka JAS

V meste Galanta pristupujeme k revitalizácii verejne dostupných zelených plôch a sídliskovej zelene. Po výsadbe drevín a založení extenzívnych záhonov na uliciach Hlavná, Vajanského a Hodská sme sa zamerali na lokalitu Jas, ktorá je v bezprostrednej blízkosti Mierového námestia. celý text

ostatné | 4. 10. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

7. september - Svetový deň čistého ovzdušia

dňa 7. septembra 2021 si pripomenieme Svetový deň čistého ovzdušia – International Day of Clean Air for blue skies, ktorý bol po prvý krát vyhlásený na pôde OSN v roku 2020. Tohtoročným sloganom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta". celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor:
Orez drevín na ul. Hlavná

Ulica Hlavná a JAS parčík sú bezpečnejšie

V dňoch 17.-18. augusta 2021 sa na ul. Hlavná a v parčíku JAS uskutočnil zdravotný orez drevín. celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor:

Tlačová správa Technických služieb mesta Galanta

Technické služby mesta Galanta od 21.06.2021 na svojej webovej stránke informujú obyvateľov celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Usmernenie ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - chov zvierat

V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že koronavírus cirkuluje u zvierat v SR. Je možné, že niektoré druhy zvierat by mohli byť infikované vírusom SARS-CoV-2, ale neexistuje dôkaz o tom, že vírus môžu šíriť domáce zvieratá alebo hospodárske zvieratá. O víruse SARS-CoV2 stále existuje veľa neznámych poznatkov a toto je oblasť, ktorú treba ešte len študovať a pochopiť. Na základe uvedených úvah o šírení koronavírusu u zvierat a jeho prenosu na ľudí vydala ŠVPS SR predbežné usmernenie, ktoré uvádzame v prílohe.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Rozvoj verejných priestorov a zelene

Mesto Galanta Vám predstavuje dokument s názvom "10 nápadov pre Galantu", vypracovaný občianskym združením Zelený plán. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor:

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov

Mesto Galanta v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
vine

Údržba zelene

Vážení občania, s príchodom priaznivejšieho jarného počasia sa v našom meste začína prebúdzať aj zeleň, čo so sebou prináša aj určité povinnosti. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor: Mgr. Tibor Kovács
Základné informácie k výrubu drevín

Základné informácie k výrubu drevín

Vážení občania, keďže sa v našom meste v posledných mesiacoch rozšíril nepovolený výrub drevín, dovoľte, aby sme Vám týmto krátkym článkom priblížili túto problematiku a zodpovedali najčastejšie kladené otázky v tejto súvislosti. celý text

ostatné | 28. 4. 2016 | Autor: Mgr. Tibor Kovács
Oznam

Odpoveď ZsVS, a.s na žiadosť mesta o vysvetlenie kvality pitnej vody

Vážený pán Primátor!
Dňa 2.06.2015 bolo spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ( ďalej len „ZsVS, a.s.“) doručené Vaše písomné podanie zo dňa 1.06.2015 označené ako žiadosť o vysvetlenie kvality pitnej vody. celý text

ostatné | 10. 6. 2015 | Autor: Lucia Galambosová
OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky 1

OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky

O Z N A M
Mesto Galanta, na základe podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta upozorňuje: celý text

ostatné | 13. 6. 2013 | Autor: Renáta Bicsanová
Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia 1

Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia

Mesto v oblasti životného prostredia v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti na nasledovných úsekoch:
- Na úseku ochrany prírody a krajiny
Práva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. celý text

ostatné | 9. 12. 2011 | Autor: Mgr. Tibor Kovács