Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Správy

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov

Mesto Galanta v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:

Oznámenie o uskutočnení stavby cyklotrasy

Mesto Galanta v priebehu mesiaca október 2018 zaháji stavbu cyklotrasy vedúcej od firmy Samsung až po koniec mestskej časti Kolónia. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:

Výzva k vykonaniu jesennej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor:
Údržba verejných priestranstiev a pozemkov 1

Údržba verejných priestranstiev a pozemkov

Pri príležitosti blížiacich sa Galantských trhov, v dňoch 9.-10.-11.augusta 2018, Vás žiadame o dôkladné vyčistenie verejných priestranstiev a pozemkov v okolí Vašich nehnuteľností, odstránenie buriny, pokosenia trávnikov a zelených plôch najneskôr do 7. augusta 2018.
Viac v prílohe. celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznam ŠVPS SR o výskyte vtáčej chrípky

Dňa 28.3.2018 bol laboratórnym výsledkom referenčného laboratória VÚ Zvolen potvrdený výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov. Výskyt bol potvrdený pri vodnej nádrži Kráľová, okres. Galanta u čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Usmernenie RUVZ k vykonaniu deratizácie

Na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Galante sú vyzvané všetky povinné subjekty vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 03.04. - 15.05.2018. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Výzva k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva všetky podnikateľské subjekty, inštitúcie, organizácie, školské a predškolské zariadenia na území mesta Galanta a mestských častí Hody, Javorinka, Nebojsa k vykonaniu jarnej etapy deratizácie celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
#

Hľadá sa majiteľ psíka

Zatúlaný psík v kotercoch Technických služieb mesta Galanta hľadá svojho majiteľa. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Zatúlané psíky si hľadajú nový domov

Hľadá sa dobrá duša, ktorá sa stane novým majiteľom niektorého zo zatúlaných psíkov. celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského kraja 2016 -2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského kraja 2016 -2020, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor: Alena Deáková
vine

Údržba zelene

Vážení občania, s príchodom priaznivejšieho jarného počasia sa v našom meste začína prebúdzať aj zeleň, čo so sebou prináša aj určité povinnosti. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor: Mgr. Tibor Kovács
Základné informácie k výrubu drevín

Základné informácie k výrubu drevín

Vážení občania, keďže sa v našom meste v posledných mesiacoch rozšíril nepovolený výrub drevín, dovoľte, aby sme Vám týmto krátkym článkom priblížili túto problematiku a zodpovedali najčastejšie kladené otázky v tejto súvislosti. celý text

ostatné | 28. 4. 2016 | Autor: Mgr. Tibor Kovács
Oznam

Odpoveď ZsVS, a.s na žiadosť mesta o vysvetlenie kvality pitnej vody

Vážený pán Primátor!
Dňa 2.06.2015 bolo spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ( ďalej len „ZsVS, a.s.“) doručené Vaše písomné podanie zo dňa 1.06.2015 označené ako žiadosť o vysvetlenie kvality pitnej vody. celý text

ostatné | 10. 6. 2015 | Autor: Lucia Galambosová
OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky 1

OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky

O Z N A M
Mesto Galanta, na základe podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta upozorňuje: celý text

ostatné | 13. 6. 2013 | Autor: Renáta Bicsanová
Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia 1

Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia

Mesto v oblasti životného prostredia v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti na nasledovných úsekoch:
- Na úseku ochrany prírody a krajiny
Práva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. celý text

ostatné | 9. 12. 2011 | Autor: Mgr. Tibor Kovács