Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, CKN parc.č.1900/1, kú: Galanta

Typ: ostatné
Dňa 10.07.2019 požiadal správca pozemku Stredná odborná škola obchodu a služieb, v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Anzelmou Bolovou, so sídlom Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc.č.1900/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, z dôvodu vyschnutia devín.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 10.07.2019 začalo správne konanie na výrub drevín – 2 ks Ihličanov a 1 ks Breza, rastúcich na pozemku parc.č.1900/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Starohájska 10, 917 01  Trnava. Žiadosť podal správca pozemku Stredná odborná škola obchodu a služieb, v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Anzelmou Bolovou, so sídlom Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta, z dôvodu vyschnutia drevín.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 12.07.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 10.07.2019 začalo správne konanie na výrub drevín – 2 ks Ihličanov a 1 ks Breza, rastúcich na pozemku parc.č.1900/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Starohájska 10, 917 01  Trnava. Žiadosť podal správca pozemku Stredná odborná škola obchodu a služieb, v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Anzelmou Bolovou, so sídlom Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta, z dôvodu vyschnutia drevín.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 12.07.2019


Vytvorené: 12. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2019 12:04
Autor: Ing. Miriam Laššuová