Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.709/1, kú: Galanta

Typ: ostatné
Dňa 12.02.2020 požiadal Ladislav Špánik a Helena Špániková, bytom Matičná 1639/15, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny a to: 1 ks Smrek, rastúcej na pozemku parc.č.709/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Matičná), vo vlastníctve žiadateľa.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12.02.2020 začalo správne konanie na výrub dreviny a to: 1 ks Smrek, rastúcej na pozemku parc.č.709/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť podal Ladislav Špánik a Helena Špániková, bytom Matičná 1639/15, 924 01  Galanta, z dôvodu, že strom vysychá, korene tlačia na šachtu, kde máme vodomer.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 13.02.2020


Vytvorené: 13. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2020 14:41
Autor: Ing. Miriam Laššuová