Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.475, kú: Galanta

Typ: ostatné
Dňa 06.09.2019 požiadal Ing. Csaba Máthé, bytom Česká 237/5, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Smrek (Picea), ktoré rastú na pozemku parc.č.475, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Česká), vo vlastníctve Mgr. Anikó Horsiczovej a Zoltána Horsicza (LV č.2661. Žiadosť obsahuje súhlas vlastníkov s výrubom drevín.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06.09.2019 začalo správne konanie na výrub drevín – 2 ks Smrek (Picea), rastúcich na pozemku parc.č.475, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Mgr. Anikó Horsiczovej a Zoltána Horsicza (LV č.2661). Žiadosť podal Ing. Csaba Máthé, bytom Česká 237/5, 924 01  Galanta (vlastník susednej nehnuteľnosti), z dôvodu, že stromy sú po búrke vylomené, ohrozujú zdravie a majetok, upchávajú odkvapové žľaby a znečisťujú terasu (vtáčí trus). Žiadosť obsahuje súhlas vlastníkov s výrubom drevín.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 11.09.2019


Vytvorené: 11. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2019 12:01
Autor: Ing. Miriam Laššuová