Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.3826/1, kú: Galanta

Typ: ostatné
Dňa 10.02.2020 požiadala Iveta Pappová, bytom Jánošíková 1335/28, 927 01 Šaľa, o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Smrek pichľavý a 5 ks Tuja východná, ktoré rastú na pozemku parc.č.3826/1, druh pozemku: ost. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Krásna), vo vlastníctve mesta Galanta.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 10.02.2020 začalo správne konanie na výrub drevín – 2 ks Smrek pichľavý a 5 ks Tuja východná, rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta na pozemku parc.č.3826/1, druh pozemku ost. plocha, kat. územie Galanta. Žiadosť podala Iveta Pappová, bytom Jánošíková 1335/28, 927 01  Šaľa, z dôvodu, že stromy rastú príliš blízko pri dome a sú už veľmi veľké.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 13.02.2020


Vytvorené: 13. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2020 15:52
Autor: Ing. Miriam Laššuová