Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1074, kú: Galanta

Typ: ostatné
Dňa 06.09.2019 požiadala Anna Víghová, bytom Vodárenská 342, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks Smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc.č.1074, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Vodárenská), v spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadosť obsahuje súhlas ostatných spoluvlastníkov s výrubom drevín.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06.09.2019 začalo správne konanie na výrub drevín – 3 ks Smrek obyčajný (Picea abies), rastúcich na pozemku parc.č.1074, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadosť podala Anna Víghová, bytom Vodárenská 342, 924 01  Galanta, z dôvodu, že stromy sú prerastené, jeden je naklonený nad hlavnú cestu, rastú v blízkosti bytového domu a tým ohrozujú jeho stavbu, existujúce telefónne a elektrické vedenie. Žiadosť obsahuje súhlas ostatných spoluvlastníkov s výrubom drevín.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 11.09.2019


Vytvorené: 11. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2019 11:43
Autor: Ing. Miriam Laššuová