Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1240/1, 1560/1, 1560/2, 1561/1, 1561/2, 1562/8, 1562/9, 2979/1, 2980/1, 2980/14, kú: Sládkovičovo

Dňa 24.11.2021 začalo správne konanie na výrub 13 ks drevín – ihličnatých a listnatých stromov a 130 m2 stálozelených krov, rastúcich na pozemkoch registra C KN parc.č.1240/1 - 2980/14, druh pozemku zast. plocha a ost. plocha, kat. územie Sládkovičovo,vo vlastníctve mesta Sládkovičovo. celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor: Ing. Miriam Laššuová