Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č. 6141, kú: Galanta a parc.č.299, kú: Nebojsa

Dňa 19.09.2018 začalo správne konanie na výrub drevín – 8 ks Topoľ sivý, 2 ks Agát biely, rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta (cintorín Javorinka) parc.č.6141, druh pozemku ost. plocha, kat. územie Galanta (LV 3365) a 1 ks Sofora japonská (cintorín Nebojsa) parc.č.299, druh pozemku ostatná plocha, kat. územie Nebojsa (LV 100). Žiadosť podal správca verejnej zelene Technické služby mesta Galanta, so sídlom ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta, v zmysle uznesenia MsZ č.452-Z/2017, z dôvodu ohrozovania hrobových miest a náhrobných kameňov. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1542/19 a 1563/2, kú: Galanta

Dňa 19.09.2018 požiadal Ing. Pavol Príhoda a manž. Lucia, bytom Priečna 1592/29, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín a to: Orech vlašský, Slivka, Čerešňa a Breza, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1542/19 a 1563/2, druh pozemku zast. pl. a záhrada, kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Priečna), vo vlastníctve žiadateľa.

celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1168, kú: Galanta

Dňa 14.09.2018 požiadal Vojtech Mésároš a spoluvlastníci, bytom Nemocničná 623/61, 924 01 Galanta o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Smrek (Picea), ktoré rastú na pozemku parc.č.1168, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Nemocničná), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová