Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.6059 kú: Galanta

Dňa 02.03.2021 požiadal Mgr. Igor Džodla, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Borovica - 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc.č.6059, druh pozemku vinica, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (m.č. Javorinka),v spoluvlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Ing. Miriam Laššuová