Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1080, kú: Galanta

Dňa 09.09.2021 požiadal Juraj Száraz, bytom Vodárenská 328/3, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks Smrek (Picea), ktorý rastie na pozemku parc.č.1080, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Vodárenská), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.366/3, kú: Galanta

Dňa 08.09.2021 podal Milan Kollár, bytom Ružová 188/52, 924 01 Galanta, žiadosť o výrub dreviny 1 ks Čerešňa vtáčia, rastúcej na pozemku parc.č.366/3, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve mesta Galanta. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Ing. Miriam Laššuová