Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.198, kú: Nebojsa

Dňa 09.06.2021 požiadala Lýdia Hollósyová, bytom Železničiarska 1439/40, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks Smrek (Picea), ktorý rastie na pozemku parc.č.198, druh pozemku: zast. plocha, kú: Nebojsa, v zastavanom území obce Nebojsa, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Ing. Miriam Laššuová