Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.596, kú: Galanta

Dňa 08.09.2020 požiadal Jozef Ferenci, bytom Matičná 217/2, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 ks Cyprus, ktoré rastú na pozemku parc.č.596, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Matičná 217/2), v spoluvlastníctve Jozefa Ferenci a Dáše Ferenciovej, obaja bytom Matičná 217/2, 924 01 Galanta. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Miriam Laššuová