Navigácia

Obsah

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola

Typ: Základné školy
Švermova 8, Galanta

web: www.kodaly.edupage.org
e-mail: kodaly.galanta@gmail.com

tel.: +421/31/780 27 42
web: www.kodaly.edupage.org
e-mail: kodaly.galanta@gmail.com

riaditeľ: Hajnalka Oláh

zástupca riaditeľa: PaedDr. Szilárd Klimek

počet tried: 17
počet žiakov: 326
počet pedagógov: 30
počet vychovávatelov: 5
počet ostatných zamestnancov:10
počet telocviční: 1

Profilácia školy

Relevantným cieľom našej školy v  súčasných podmienkach je poskytnúť žiakom konkurencieschopné základné vzdelanie v materinskom jazyku, na ktoré sa môžu spoľahlivo nadviazať v ďalšom vzdelávaní sa kdekoľvek v európskom priestore. Snažíme sa vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, ale chceme, aby to robil kultivovaným spôsobom, s úctou a porozumením k druhým. Chceme klásť - v spolupráci s celým pedagogický zborom - väčší dôraz na kultivovanie osobnosti našich žiakov, na ich výchovu k väčšej sebadisciplíne. Je nevyhnutné znížiť mieru agresivity v škole ponúkaním vhodných aktivít na odvedenie zvyšných energií žiakov.

Naším cieľom je, aby naši žiaci ako príslušníci minority , sa vedeli presadiť v majoritnom prostredí zachovávajúc svoju identitu. Veľký význam prikladáme reči ako nástroju, ktorý zachytáva a odovzdáva rôzne kultúrne významy, mravný poriadok a hodnotové systémy. Je to nástroj sociálnej komunikácie a interakcie, nástroj poznávania iných kultúr a prezentácie vlastných kultúrnych hodnôt iným kultúram.


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2020 14:15
Autor: Mgr. Juraj Bottka