Navigácia

Obsah

Základná škola, Sídlisko SNP

Typ: Základné školy
Sídl. SNP 1415/49, Galanta
web: www.zssnpga.edu.sk
e-mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk
tel.: +421/31/780 41 37
web: www.zssnpga.edu.sk
e-mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk
riaditeľka: Mgr. Andrea Červeňanská
štatutárny zástupca riaditeľky: Mgr. Radka Vrabcová
zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Nataša Albertová
počet tried: 27
počet žiakov: 599
počet pedagógov: 40
počet vychovávateliek: 7
počet ostatných zamestnancov: 17
počet telocviční: 2
počet odborných učební: 8 (2 učebne PC, laboratórium fyziky, chémie, biológie, učebňa náboženskej výchovy, učebňa hudobnej výchovy)
zameranie školy: škola je zameraná na športové triedy s atletickou prípravou


Profilácia školy

ZŠ na Sídlisku SNP v Galante je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou   v zmysle Zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Galante dňa 28.marca 2002.
Jej základná filozofia vychádza z loga a hesla školy, ktoré sa snaží napĺňať svojou činnosťou. Heslo nemá len športový význam - vyjadruje aj úsilie o neustály pokrok každého žiaka a vedie ho k tomu, aby vydal zo seba to najlepšie. Túto snahu podporujú pedagógovia školy vo všetkých 27 triedach. Z nich 12 je na prvom stupni ZŠ, kde je od prvého ročníka zaradená do rozvrhu výučba anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk sa začínajú žiaci učiť v siedmom ročníku. Na druhom stupni ZŠ je         do piatich športových tried zaradených 101 žiakov. Mnohí z nich dosahujú veľmi dobré výsledky. Vďaka ich trénerom a učiteľom máme na škole družstvo majsteriek Západoslovenskej oblasti v atletike za rok 2016, ale aj jednotlivcov, ktorí v uplynulom školskom roku 2015/2016 dosiahli významné umiestnenia v rámci kraja a Slovenska:

Cezpoľný beh žiakov krajské kolo chlapci 1.miesto, dievčatá 1. miesto, celoslovenské kolo dievčatá 3. miesto. Školské majstrovstvá vo volejbale krajské kolo dievčatá 3. miesto, chlapci 1.miesto.

Halové majstrovstvá Zsl.oblasti jednotlivcov žiactva 5x 1.m. ,4x 2.m.,4x 3.m.,  M SR Dubnica nad Váhom 2016 1x 2.m. a 1x 5.m. Halové majstrovstvá SR  ml. žiactva v atletike Bratislava  2016 2x 3. miesto, 1x 5.m. a 1x 6.miesto, Školské majstrovstvá Trnavského kraja v atletike – chlapci 1.m., dievčatá 1.m.

Škola využíva svoje odborné učebne aj na prípravu žiakov na súťaže a olympiády,     v ktorých organizuje aj školské kolá súťaží matematickej, fyzikálnej, geografickej, chemickej olympiády, olympiádu anglického jazyka, slovenského jazyka, literárne súťaže. Už tradične veľmi dobré výsledky dosahujú žiaci v celoslovenskej informatickej súťaži iBOBOR, v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry, v naposledy v školskom roku 2015/2016 2. miesto v celoslovenskej súťaži Literárna Ilava.

 

Škola venuje zvýšenú pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorým sa venuje školská špeciálna pedagogička a školská psychologička.
 

Školský klub detí má vytvorených 7 oddelení. Navštevuje ho 210 žiakov. Ponúka pestrú činnosť a tradičné podujatia akými sú Vianočné tvorivé dielne, kultúrny program v  MsKS pri príležitosti Dňa matiek, športové popoludnie s oteckami  ku Dňu otcov. Jeho denná prevádzka od 6,00 do 18,00 hod. vyhovuje mnohým rodičom.
 

Od školského roku 2009/2010 bol v škole založený žiacky parlament. Umožňuje žiakom aktívne sa zapájať do organizácie života školy, diskutovať o aktuálnych otázkach, spoluorganizovať školské podujatia, hodnotiť triedy, vyhlasovať súťaže.

Tradične dobrá je spolupráca školy s niektorými inštitúciami a organizáciami, ktoré prispievajú k výchove a vzdelávaniu žiakov v oblasti dopravnej výchovy, prevencii drogových závislostí, sociálno-patologických javov. Rozvíja sa najmä spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante, OR PZ v Galante, HaZZ v Galante, MsP.

Hlavným cieľom školy, ku ktorému smeruje snaha vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov, je umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti a dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2019 09:26
Autor: Mgr. Juraj Bottka