Navigácia

Obsah

Základná škola Gejzu Dusíka

Typ: Základné školy
Mierová 1454/10, Galanta

web: www.zsdusikaga.edu.sk
e-mail: riaditel.zsgd@gmail.com

tel.: +421/31/782 21 22


web: www.zsdusikaga.edu.sk

email: riaditel.zsgd@gmail.com

riaditeľ: Mgr. Ulrika Ranincová

zástupca riaditeľa:  Mgr. Lucia Morovičová
počet tried: 18
počet žiakov: 387
počet pedagógov: 24
počet vychovávatelov: 6
počet ostatných zamestnancov: 12
počet telocviční: 2
počet špeciálnych učební: 7
zameranie školy: rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, rozšírené vyučovanie anglického jazyka

záujmové krúžky: Futbalový krúžok, kreatívny krúžok, spevácky krúžok Severáčik,  strelecký krúžok, prírodovedný krúžok, príprava na prijímacie pohovory v 9. ročníku, basketbalový krúžok, tanečný krúžok, Clis, varenie, netradičné výtvarné techniky, počítačový krúžok. 

Profilácia školy

Pre obyvateľov sídliska Sever bola odovzdaná do užívania budova školy 1. septembra 1993. História našej školy však siaha na začiatok 20. storočia, a to do mestskej časti Hody. Škola bolo od samého začiatku zameraná na rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy s hrou na zobcovú flautu. Pri výučbe hudobnej výchovy používa metodiku p. prof. Daniela. V dnešnej hektickej, konzumnej dobe sa človek vzďaľuje od rozvoja ducha, preto prostredníctvom hudby môže na škole získať a nájsť nové možnosti sebarealizácie. Na škole pracuje detský spevácky zbor Severáčik, v ktorom si deti rozvíjajú svoje spevácke schopnosti a danosti. Z toho dôvodu je na škole zriadená odborná učebňa hudobnej výchovy. Výsledky tejto činnosti zúročujú na kultúrnych a spoločenských podujatiach v našom meste.

V roku 1999 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prepožičalo škole za dlhodobo dosahované výborné výsledky čestný názov: Základná škola Gejzu Dusíka.

Žiaci na našej škole získavajú popri hudobnej výchove aj základy mnohých zručností, vedomostí i morálno-vôľových vlastností.

Škola má už 14 rokov zavedené vo všetkých triedach na 1. stupni vyučovanie v Daltonských blokoch. V roku 2012 škola získala medzinárodný certifikát štatút Daltonská škola, ktorý nás oprávňuje používať názov Daltonská škola a kvalifikovane predávať skúsenosti v oblasti daltonskej pedagogiky.

V oblasti športu sme upriamili pozornosť na kolektívne športy ako futbal, vybíjanú. Naši žiaci tancujú v tanečnej skupine Clis, ktorú vedie na našej škole pani Iveta Baloghová. Skupina má za sebou obrovské množstvo úspechov v celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Na škole tiež pracujú záujmové útvary určené pre žiakov 1. a 2. stupňa, ktoré vychádzajú zo záujmu žiakov a tak podporujú ich talent v oblasti umeleckej, športovej, ďalej umožňujú prístup k informačným technológiám i vo voľnom čase žiakov.

Za prvoradé však považujeme vyučovacie výsledky žiakov našej školy. Tie naši žiaci dokazujú výbornými umiestneniami v rôznych súťažiach v rámci okresu, kraja i v rámci Slovenska. Škola poskytuje žiakom aj všeobecne orientované základné vzdelávanie a výchovné pôsobenie s osobitným dôrazom na rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch. Pod vedením kvalifikovaných pedagógov pracujú na hodinách anglického a nemeckého jazyka v troch odborných učebniach, vybavených modernou technikou.

V učebnom pláne kladieme značný dôraz aj na informačné a komunikačné technológie, ktorých využívanie by sa malo stať pre absolventov nášho programu bežné nielen na hodinách informatickej výchovy a informatiky, ale v rámci všetkých vyučovacích predmetov.

Neoddeliteľnou súčasťou školy je šesť oddelení školského klubu detí so svojou širokou škálou rôznych zaujímavých aktivít.

Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlohami a vlastnosťami. Patria sem aj deti s rôznymi typmi postihnutia. Naša škola venuje pozornosť a pomoc aj takýmto deťom, preto zamestnala dvoch  špeciálnych pedagógov.

Všetci veríme, že očakávania a plány, ktoré sme si vytýčili neostanú bez odozvy a že i naša škola sa premení na modernú školu tretieho tisícročia a stane sa pre žiakov druhým domovom.

Chceme spolupracovať a komunikovať so školami s hudobným zameraním u nás i v zahraničí, získavať nové podnety na ceste, ktorú sme nastolili a prezentovať výsledky práce našich talentovaných detí a zanietených pedagógov v rámci Slovenska i Európy. Všetci veríme, že očakávania a plány, ktoré sme si vytýčili neostanú bez odozvy a že i naša škola sa v krátkom čase bude môcť prezentovať na internetových stránkach a premení sa na modernú školu tretieho tisícročia.


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2020 14:15
Autor: Mgr. Juraj Bottka