Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Základné školy

Základné školy

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola - v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave

Šafárikova 38, 924 01 Galanta

e-mail: szsgalanta@gmail.com
web: www.szsgalanta.edupage.org

Základná škola Gejzu Dusíka

Mierová 1454/10, Galanta

web: www.zsdusikaga.edu.sk
e-mail: riaditel.zsgd@gmail.com

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola

Švermova 8, Galanta

web: www.kodaly.edupage.org
e-mail: kodaly.galanta@gmail.com

Základná škola, Sídl. SNP

Sídl. SNP 1415/49, Galanta

web: www.zssnpga.edupage.org
e-mail: zssnpgalanta2020@gmail.com

Základná škola, ul. Štefánikova

Štefánikova 745/1, Galanta

web: www.zsstefanikga.edupage.org
e-mail: zsstefanikga@gmail.com