Navigácia

Obsah

Súkromné gymnázium

Typ: Stredné školy
Hodská 10, Galanta

tel.: +421/31/780 57 80, +421/31/780 68 12
riaditeľ: Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová
počet žiakov: 122
celkový počet zamestnancov: 11

web: www.sbggalanta.sk

ANGLICKO – SLOVENSKÉ SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

„Je nepredstaviteľné zabezpečiť úspech v budúcnosti našich detí bez znalosti anglického jazyka.“

Vážení rodičia, milí žiaci!

Nové storočie spolu so vstupom Slovenska do Európskej únie znamená novú výzvu pre mládež Slovenska. Príprava študentov pre nový život v európskych dimenziách sa postupne dostáva výlučne do rúk vzdelávacích inštitúcií, čo znamená nárast zodpovednosti škôl na Slovensku.

Nemenej je dôležitá úloha rodičov pri správnom výbere školských zariadení pre ich deti, pričom si kladú základné a dôležité otázky:

 

  • dokáže škola pripraviť svojich študentov na univerzitné štúdium?
  • po skončení štúdia dokáže si dieťa nájsť vhodné a primerané pracovisko?
  • môže škola zabezpečiť vzdelanie vhodné pre rôzne európske univerzity?
  • ak sa dieťa rozhodne nepokračovať v štúdiu po stredoškolskom vzdelaní, dokáže sa umiestniť?

Dnes je už všeobecne známe, že znalosť cudzích jazykov je nevyhnutná. S týmto vedomím pracuje úspešne Súkromné gymnázium v Galante už od roku 1991. V školskom roku 2004/2005 od 1. septembra škola zaviedla anglicko – slovenské bilingválne (dvojjazyčné) štúdium pod gestorom Univerzity Komenského v Bratislave a Britskej rady.

Vyučovanie sa koná v príjemnom prostredí, v esteticky zariadených miestnostiach, pomocou učebníc na vysokej úrovni. Škola je vybavená aj počítačovou miestnosťou, knižnicou a fitness telocvičňou.

Gymnázium zabezpečuje päťročné štúdium. Hlásiť sa môžu žiaci ôsmeho ročníka základnej školy, ale tiež aj žiaci deviateho ročníka. Znalosť anglického jazyka nie je podmienkou pri prijímacích pohovoroch.

Prvý ročník je takzvaným prípravným ročníkom, kde žiak študuje angličtinu v 20-tich vyučovacích hodinách týždenne. Už v druhom polroku prvého ročníka žiak ovláda jazyk na takej úrovni, že sa bez ťažkostí dorozumie aj s vyučujúcimi americkými a anglickými lektormi. Druhý ročník už zodpovedá stredoškolskému učebnému plánu, kde je postupne zavedené dvojjazyčné vyučovanie. Tretí ročník je výnimočne dôležitý, nakoľko žiaci v tomto ročníku ovládajú jazyk na takej úrovni, že sú schopní zložiť skúšku First Certificate na Britskej rade. Posledné dva ročníky slúžia na prípravu na univerzitné prijímacie skúšky. Vysoké nároky sa kladú na anglický jazyk, nakoľko na slovenských i zahraničných univerzitách je už ovládanie tohoto jazyka podmienkou. Okrem spomenutého programu školy zabezpečíme aj znalosti týkajúce sa ekonomiky, administrácie.
V budúcnosti potreba anglicky hovoriacich pracovných síl narastie, preto študenti našej školy sa budú môcť realizovať v pedagogike, v obchodníctve, v podnikateľskej sfére, v sociálnych inštitúciách, ako aj v iných štátnych zariadeniach a organizáciách.

Škola prísne dbá na pravidelné informovanie rodičov, a tak vytvorila úzku spoluprácu s nimi. Rodičia môžu navštíviť školu aj bez ohlásenia, môžu byť prítomní na vyučovacíh hodinách. Vyučujúci pedagógovia ich prijímajú aj v stránkových dňoch, kde individuálne diskutujú s rodičmi o vyskytujúcich sa problémoch. Na pravidelných celotriednych rodičovských stretnutiach sa zúčastňujú aj žiaci.

Súkromné gymnázium v Galante tvorí pomerne malé spoločenstvo, čo zabezpečuje príjemnú atmosféru v škole. Cieľom je nielen vzdelanie ale aj výchova žiakov, aby svoje získané vedomosti dokázali v budúcnosti využiť a profitovať z nich.

S RADOSŤOU OČAKÁVAME VAŠU NÁVŠTEVU NA NAŠEJ ŠKOLE

 

Mgr. Henrieta Drgová Petrov
riaditeľ


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2018 14:36
Autor: Mgr. Skarlet Baničová