Navigácia

Obsah

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Typ: ostatné
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č.245/2008 Z. z.).

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

Prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu, je porušením platného právneho stavu.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“).

O prijímaní a pobyte detí v MŠ sa bližšie dočítate v:

 • § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole,
 • § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež,

 

Zoznam materských škôl:

 

 • Materská škola, Sídl. SNP, 924 00 Galanta s alokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4

       Web: http://www.mssnpgalanta.stranka.info/

 

 • Materská škola – Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta, s alokovanou triedou Hodská č. 1237

       Web:  http://mssever.stranka.info/

 

 • Materská škola s VJM, Sídl. Nová doba 922/11, 924 00 Galanta

       Web: http://www.galantaifecskek1.webnode.sk/

 

 • Materská škola, Sídl. Clementisove sady 902/3, 924 00 Galanta

       Web: www.msclementisovesady.sk

 

 • Materská škola Nová doba, Sídl. Nová doba 923/12, 924 00 Galanta

       Web: http://msnovadobaslovenska.webnode.sk/


Vytvorené: 17. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2018 15:06
Autor: