Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Oznámenie pre rodičov detí ohľadom zápisu do 1. ročníka ZŠ

Typ: ostatné
Zápis detí do 1. ročníka ZŠZápis detí do 1. ročníka základných škôl
na školský rok 2019/2020

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka základných škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 11. – 12. apríla 2019 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Zoznam základných škôl:

1. Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta

web:  zssnpga.edupage.org

2. Základná škola, Štefánikova ulica 745/1, 924 01 Galanta

web:  www.zsstefanikga.edu.sk

3. Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454, 924 00 Galanta

web: www.zsdusikaga.edu.sk

4. Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, 924 00 Galanta

web:  www.kodaly.edupage.sk

Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť riaditelia škôl a nasledovné zákony, vyhlášky, nariadenia:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • § 19-20, § 23-25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskoršieho predpisu;
  • všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 2/2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 38/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V súlade s uvedenou legislatívou zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.


Vytvorené: 28. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2019 10:17
Autor: Mgr. Lívia Gešková