Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Správy

Pracovná ponuka - Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever, Galanta

Materská škola - Óvoda, Sídl.Sever, Česká 1453 v Galante hľadá učiteľku od 02.09.2020 na zastupovanie počas MD. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Oznámenie - preventívne opatrenie pre MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ - Spektrum

Materské školy, základné školy, základné umelecké školy a CVČ - Spektrum v Galante budú do odvolania zatvorené.

celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Metodik školstva

Výzva na vykonanie voľby členov rady škôl a školských zariadení

Mesto Galanta ako zriaďovateľ vyhlasuje výzvu na voľby členov do Rady školy. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:

Zápis detí do MŠ a ZŠ na šk. rok 2020/2021 - posunutý na neskorší termín

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl a materských škôl na území mesta Galanta 2020/2021 - posunutý na neskorší termín celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovná ponuka - ZŠ, Sídl. SNP v Galante

Pracovná ponuka - Základná škola, Sídl. SNP - pedagogický zamestnanec. celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019 celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Voľné pracovné miesta v ZŠ, Sídl. SNP

Ponuka voľných pracovných miest v ZŠ, Sídl. SNP - pedagogický a nepedagogický zamestnanec. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Kristína Forrová
SVVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2017/2018 celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Mgr. Lívia Gešková

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).
celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami. celý text

ostatné | 1. 10. 2012 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti. celý text

ostatné | 12. 12. 2011 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
pobyt dieťaťa v materskej škole

Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa § 28 ods. 7. písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.7/2016 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. V prílohe sa nachádza žiadosť. celý text

ostatné | 14. 1. 2010 | Autor: Mgr. Alica Orbánová