Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Správy

Oznam

Riaditeľka Základnej školy Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 924 01 Galanta udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1.A a 3.B triedy
od 10.09.2020 do 14.09.2020 (vrátane). celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovné ponuky - Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta

Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta
ponúka voľné pracovné miesta:
- asistent učiteľa,
- špeciálny pedagóg,
- pomocník v kuchyni. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovné ponuky - Základná škola Gejzu Dusíka

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 924 01 Galanta
ponúka voľné pracovné miesta:
- asistent učiteľa,
- sociálny pedagóg,
- školský špeciálny pedagóg. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Prijímacie pohovory na základné umelecké školy na šk. rok 2020/2021

Prijímacie pohovory na základné umelecké školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na školský rok 2020/2021 celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Pracovná ponuka - ZŠ, Sídl. SNP

Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta prijme do pracovného pomeru: učiteľa/učiteľku matematiky. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Rozhodnutie zriaďovateľa-obnova školského vyučovania pre 6 - 9. ročník ZŠ

Mesto Galanta ako zriaďovateľ rozhodol od 22. júna 2020 obnoviť školské vyučovanie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta pre žiakov všetkých ročníkov. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení CVČ - Spektrum

Mesto Galanta ako zriaďovateľ rozhodol od 15. júna 2020 otvoriť Centrum voľného času - Spektrum v Galante. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení ZUŠ

Mesto Galanta ako zriaďovateľ ZUŠ rozhodol od 8.6.2020 otvoriť základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení ZŠ a MŠ

Mesto Galanta ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ rozhodol od 1.6.2020 otvoriť všetky ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta vrátane prevádzok ŠKD a ŠJ. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019 celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Mgr. Renáta Zsidóová
SVVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2017/2018 celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Mgr. Lívia Gešková
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami. celý text

ostatné | 1. 10. 2012 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti. celý text

ostatné | 12. 12. 2011 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
pobyt dieťaťa v materskej škole

Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa § 28 ods. 7. písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.7/2016 príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. V prílohe sa nachádza žiadosť. celý text

ostatné | 14. 1. 2010 | Autor: Mgr. Alica Orbánová