Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Nové správne poplatky vyberané oddelením stavebného poriadku platné od 1.januára 2013.

Podľa zákona 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dpoĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopľňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Stavebným úradom Mesta Galanta je oddelenie stavebného poriadku. Toto oddelenie vykonáva aj činnosť spoločného stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie aj pre združené obce, a to: Dolný Chotár, Tomášikovo.

 

Kontakt:

Oddelenie stavebného poriadku

Mgr. Edita Pintérová - vedúca oddelenia

tel.: 031/788 43 83

e-mail: edita.pinterova@galanta.sk

kancelária: 3. poschodie vpravo, č. dverí 102

 

Referenti stavebného poriadku:

Alena Beskidová

tel.: 031/788 43 80

e-mail: alena.beskidová@glanta.sk 

 

Zsolt Galambos

tel.: 031/788 43 80

e-mail: zsolt.galambos@glanta.sk 

 

Mgr. art. Pavel Suško

tel.: 031/788 43 81

e-mail: pavel.susko@galanta.sk

 

Referát bývania:

Ing. Zoltán Belický

tel.: 031/788 43 82

e-mail: zoltan.belicky@galanta.sk

 

Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1.1.2003 je stavebným úradom obec, pričom pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Obec pri výkone činností stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva nasledovné činnosti:

  • povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií,
  • štátny stavebný dohľad,

V súlade s platnými právnymi predpismi obec pri rozhodovaní podľa stavebného zákona vykonáva nasledovné činnosti:

- vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až 42 stavebného zákona

a ) rozhodnutie o umiestnení stavby,

b) rozhodnutie o využití územia,

c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme

d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.

- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,

- povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa
§ 68 stavebného zákona,

- povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,

- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,

- vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,

- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 SZ,

- rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 SZ,

- nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87 stavebného zákona,

- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 až 93 stavebného zákona,

- nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 SZ,

- rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa § 95 stavebného zákona,

- rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,

- rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa § 102 ods. 2, 3 a 4 stavebného zákona,

- nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,

- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 SZ,

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 SZ

- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona,

- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 SZ.

Pod oddelenie stavebného poriadku patrí referát bývania , ktorý usmerňuje žiadateľov pri podávaní žiadostí a poskytuje pomoc pri kompletizovaní dokladov k žiadostiam o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

- overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu rozvoja bývania z fondu podľa § 11 z. č. 607/2002 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania,

- preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,

- predkladá overené žiadosti v lehote určenej na overenie fondu,

- potvrdzuje faktúry a kontroluje čerpanie finančných prostriedkov z účtu žiadateľa zriadeného ŠFRB