Navigácia

Obsah

Terénna sociálna práca

  Názov prijímateľa: Mesto Galanta
Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach
Miesto realizácie projektu: Mesto Galanta (okres Galanta, Trnavský samosprávny kraj)
Trvanie projektu: 01.06.2016 - 30.06.2019

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

 

 • Zmluva o spolupráci číslo N20160331001
 • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.06.2016
 • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

 

 

Medzi špecifické ciele projektu patria:

 • Prevencia sociálneho vylúčenia
 • Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
 • Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity.
 • Zlepšenie sociálnych návykov a integrácia MRK s ohľadom na ich špecifické potreby.
 • Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce
 • v prirodzenom, otvorenom prostredí
 • Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja

 

Činnosť SP sa počas realizácie projektu zameriava na tieto aktivity:

 • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klientov na úrady a inštitúcie v súvislosti s riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie.
 • Získavanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných na začlenenie sa do pracovného procesu, pomoc pri uplatnení sa na trhu práce /vyhľadávanie ponúk, žiadostí, individuálne sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou v prirodzenom rodinnom prostredí/.
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotnej starostlivosti detí a dospelých /napr. dodržiavanie pravidelných lekárskych prehliadok a očkovaní/.
 • Zlepšenie školskej dochádzky, odstraňovanie záškoláctva v spolupráci so základnou školou, materskou školou, ŠZŠI , zvyšovanie hodnoty vzdelávania Rómov, pohovory s rodičmi.
 • Zmysluplné využívanie voľného času najmä u detí a mládeže.
 • Vedenie k hospodárnosti a využívanie dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel /poučenie o hospodárnom nakupovaní potravín a ošatenia/.
 • Získavanie návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, pomoc pri riešení bytových otázok klientov /napr. spolupráca so správcom mestských bytov pri riešení neplatičov nájomných bytov/.
 • Poradenstvo a pomoc v zložitých sociálnych situáciách a riešenie životných kríz.
 • Pri SP úzko spolupracuje s miestnymi a ďalšími relevantnými inštitúciami /s detskou lekárkou i ďalšími lekármi, základnou a materskou školou, Špeciálnou základnou školou internátnou ŠMŠ, mestskou a obvodnou políciou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny/.

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Martina Slížová

Terénna pracovníčka/pracovník: Mgr. Bianka Mészárosová  

E- mail: martina.slizova@galanta.sk, bianka.meszarosova@galanta.sk

Tel. kontakt: 0911 901 787

Adresa kancelárie: Mestský úrad Galanta, 1.poschodie, č. dv. 45