Navigácia

Obsah

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta

Typ: ostatné
Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta

Mesto Galanta na svojom zasadnutí dňa 30. mája 2019 uznesením č.:110-Z/2019 prerokovalo a schválilo kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta (ďalej len „KPSS“).

 

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta

 

KRITÉRIA:

1. POTREBNOSŤ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

V tomto kritériu sa hodnotí potrebnosť sociálnej služby v danom území vychádzajúc z normatívnych ukazovateľov k danému počtu obyvateľov, zohľadňujúc pritom výsledky prieskumov od poskytovateľov sociálnych služieb, od prijímateľov sociálnych služieb a občanov, ako aj reálne preukázané potreby - poradovníky, požiadavky na riešenie určitých sociálnych javov a podobne. Splnenie kritéria sa preukáže porovnaním existujúcich, príp. plánovaných kapacít (u nových sociálnych služieb), ktorými disponujú poskytovatelia sociálnych služieb s kapacitami, ktoré sú v KPSS zadefinované ako nevyhnutne potrebné pre jednotlivé druhy sociálnych služieb (viď. KPSS). Z KPSS je zrejmé či je uvedená sociálna služba aktuálne poskytovaná na území mesta a či sú kapacity pre uvedenú službu dostatočné. V prípade nového poskytovateľa sociálnej služby sa posudzuje m, či sociálna služba, ktorú plánuje na území mesta poskytovať, je potrebná, t.j. či v meste aktuálne chýba alebo kapacity existujúcich poskytovateľov sú nedostatočné a nepokrývajú dopyt.  Ak sa preukáže, že sociálna služba a kapacity, ktoré zabezpečuje daný poskytovateľ uvedenej služby, sú pre mesto Galanta potrebné, bude uvedené kritérium splnené.

2. SÚLAD POSKYTOVANEJ SLUŽBY S KPSS

Toto kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do KPSS, pričom sa uvedie názov priority a opatrenia, do ktorého konkrétna sociálna služba spadá podľa svojho druhu.

3. SPOLUPRÁCA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY S MESTOM

Uvedené kritérium kladie dôraz na proces spracovania KPSS, na transparentnosť poskytovateľov sociálnych služieb a ich ochotu participovať nariešení problematiky v oblasti sociálnych služieb na území mesta Galanty. V rámci kritéria sa hodnotí zapojenie poskytovateľov do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb a spolupráca so samosprávou a ostatnými poskytovateľmi na území mesta. V prípade nových poskytovateľov sociálnych služieb sa v rámci tohto kritéria hodnotí komunikácia poskytovateľa novej sociálnej služby so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na území mesta.

Predkladať štvrťročne evidenciu prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 95 ods. 7  v zmysle zákona 448/2008 Z.z..

 

Postup poskytovateľov sociálnych služieb pri žiadosti o písomnej vyjadrenie mesta Galanty o súlade ich žiadosti o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách s KPSS mesta Galanty.

  • Poskytovatelia sociálnych služieb požiadajú v písomnej, príp. elektronickej forme mesta Galanta o písomné vyjadrenie o súlade ich žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78 s KPSS (v zmysle §83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z.), a to najneskôr do 15.06. kalendárneho roka.

V prípade, že žiadosť poskytovateľa sociálnej služby bude doručená mestu Galanta po tomto termíne , nie je zaručené, že samospráva vydá písomné stanovisko poskytovateľovi sociálnej služby do 1. júla.

  • Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby bude obsahovať nasledujúce údaje:
    • identifikačné údaje žiadateľav rozsahu: názov poskytovateľa, adresa, IČO, číslo a dátum registrácie sociálnej služby na príslušnom VÚC, druh sociálnej služby a kapacita poskytovanej služby.
  • Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného  príspevku mesto Galanta, písomné vyjadrenie vydá Mestský úrad Galanta z vlastného podnetu (v zmysle § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z.).
  • Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta vydá poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári na území mesta Galanta bezplatne písomné vyjadrenie o súlade jeho žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s KPSS.
  • Lehota na vydanie písomného potvrdenia zo strany mesta Galanta je do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti poskytovateľa sociálnej služby v písomnej forme na adresu: Mestský úrad v Galante, referát sociálnych služieb, Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta alebo v elektronickej forme na adresu: primator@galanta.sk.

 

Termín na predkladanie žiadosti na MPSVaR SR je v zmysle Zákona o sociálnych službách: od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.


Vytvorené: 6. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2019 15:04
Autor: