Navigácia

Obsah

Bytová politika

Správy

Poradovník uchádzačov na uzatvorenie zmluvy o nájme mestského sociálneho bytu pre roky 2018 až 2021

Primátor Mesta Galanta v zmysle čl. 6 bod 6, 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 29/2018,ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve Mesta Galanta v znení VZN Mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008, č. 46/2009 a VZN mesta Galanta celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Žiadosť o nájomný byt

Žiadatelia o nájomný byt si môžu svoju žiadosť podať na Mestskom úrade v Galante, na referáte sociálnych služieb. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Mestské nájomné byty /nepredané byty/

Správu týchto bytov vo vlastníctve mesta zabezpečuje spoločnosť Bysprav s.r.o.Galanta. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Mestské - sociálne byty na území mesta

Mesto Galanta má vo vlastníctve byty na Ul. Hodská 1645/71, Matúškovská cesta 874/1 a Garažd 1600, ktoré sú určené na uspokojovanie bytových potrieb sociálne slabších vrstiev obyvateľov mesta. Počet mestských - sociálnych bytov je 73. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Poradovník uchádzačov na uzatvorenie zmluvy o nájme mestského sociálneho bytu pre rok 2015

Primátor Mesta Galanta v zmysle čl. 6 bod 6, 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve Mesta Galanta v znení VZN Mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008 a č. 46/2009 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Galante,... celý text

ostatné | 27. 2. 2014 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie mesto Galanta podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011Z.z. Zoznam sa bude priebežne aktualizovať. celý text

ostatné | 26. 11. 2012 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová