Navigácia

Obsah

Zberný dvor odpadov mesta Galanta - využite predlžené otváracie hodiny v sobotu

Typ: ostatné
Zberný dvorMnohokrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad a ani do nádob na separovaný zber odpadu. Obyvatelia nášho mesta sa často rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu jeho uložením na stanovištia zberných nádob, alebo ho vyhodia voľne do prírody. Takýto odpad však na stanovištia zberných nádob nepatrí a mesto ho musí odstraňovať na náklady nás všetkých. Možnosťou ako sa takéhoto odpadu zbaviť je jeho odovzdanie a uloženie na zberný dvor.

Zberný dvor je určený pre uloženie nižšie vymenovaných druhov odpadov od obyvateľov mesta Galanta, kde sa jeho preberanie uskutočňuje podľa VZN mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi ospadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov..
 

Podmienky odovdania odpadu:

  • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým pobytom v Galante
  • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby, nie podnikateľa
     

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Galanta na ul. Kpt. Nálepku č. 1494, tel.č. 031/780 24 27.

Zberný dvor slúži pre obyvateľov mesta na odovzdávanie  vyhradených prúdov odpadu, ktoré sú bližšie špecifikované  v prílohe tohto článku.

 

Zberný dvor je otvorený nasledovne:

utorok - piatok od 13.00 - 18.00 hod.

sobota od 8.00-13.00 hod. (v termíne od 1.7.do 31.10. bežného roka je zberný dvor v sobotu otvorený v čase od 8.00 do 14.00 hod.)

 

Odpadové hospodárstvo malo vždy priamu náväznosť okrem vplyvu na životné prostredie, aj na ekonomický prínos. Jednotlivé druhy odpadov vzhľadom na vyčerpateľnosť prírodných zdrojov sa postupne stávajú zdrojom vstupných surovín do výroby. Recyklácia odpadov, t.j.jeho opätovné použitie je významným krokom nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska rozvoja spoločnosti.


Príloha

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2018 10:31
Autor: Mgr. Daniela Amrichová