Navigácia

Obsah

Rozšírenie prevádzkových hodín zberného dvora od nového roku 2017 a úprava sadzby poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na zbernom dvore .

Typ: ostatné
I. TsMG oznamujú verejnosti, že od nového roku 2017 bude zberný dvor otvorený 5 dní v týždni a to nasledovne:

 

I. TsMG oznamujú verejnosti, že od nového roku 2017 bude zberný dvor otvorený 5 dní v týždni a to nasledovne:

  • utorok až piatok  v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.
  • v sobotu v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., v termíne od 1.7. do 31.10. bežného roka je zberný dvor otvorený od 8:00 hod. do 14:00 hod.

II. Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti, že od 1.1.2017 sa mení sadzba poplatku  za uloženie  drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na zbernom dvore  pre obyvateľov mesta s trvalým a prechodným pobytom v zmysle schváleného VZN mesta č. 6/2016 o podmienkach určovania  a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Sadzba sa upravuje  na  hodnotu 0,056 Eur/kg.  V poplatku  sú zahrnuté  manipulačné a logistické náklady TsMG spojené  s týmto  druhom odpadu   a jeho následným  uložením na skládke a úhradou poplatku za uloženie.

Čo spadá do kategórie „Drobný stavebný odpad“ 

Mesto Galanta má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie sú najmä:

  • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
  • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
  • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
  • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
  • maliarske a natieračské práce.

Obyvatelia mesta Galanta  s trvalým, prípadne prechodným pobytom majú možnosť odovzdať drobný stavebný odpad v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a poplatníkovi bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok, ktorý zaplatí v hotovosti priamo v pokladni Zberného dvora mesta Galanta. Drobný stavebný odpad môžu priniesť na zberný dvor aj fyzické osoby, ktoré sa preukážu vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na území mesta, ale nemajú trvalý pobyt v Galante a mestských častiach, tam je poplatok v zmysle cenníka TsMG, ktorý je zverejnený na www.tsmg.sk. Ďalšou kategóriou sú živnostníci, právnické osoby a   fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt Galante a mestských častiach a zároveň nevlastnia nehnuteľnosť. Opäť je tu stanovený poplatok  v zmysle cenníka TsMG.


Vytvorené: 28. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Mgr. Daniela Amrichová