Navigácia

Obsah

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta.

Typ: ostatné
Spôsob zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
Na území mesta Galanta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa Harmonogramu zberu- rajonizácie (tvorí prílohu č.1) nasledovne v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou a v intervale 2-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou.

Systém prideľovania zberných nádob na komunálny odpad je určený nasledovne:

 fyzické osoby (občania)

 • k rodinnému domu s počtom do 5 osôb je pridelená jedna 120 litrová nádoba,
 • pre viac ako 5-členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené dve 120 litrové zberné nádoby a to na základe písomnej žiadosti,
 • pre viac rodinných domov nachádzajúcich sa na spoločnom pozemku sú nádoby prideľované spoločne podľa počtu trvalo prihlásených osôb,
 • pre bytové domy na sídliskách je pre každých 25 osôb poskytovaný jeden 1100 litrový kontajner na zmesový komunálny odpad.

 

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby

 • pre prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení jedna 120 litrová zberná nádoba, ak súčet zamestnancov a počtu miest určených na poskytovanie služby nie je vyšší ako  5,
 • jedna 1100 litrová zberná nádoba, ak súčet zamestnancov a počtu miest určených na poskytovanie služby je vyšší ako  70.

 

Do zberných nádob na komunálny odpad patria iba zmesové komunálne odpady z domácností, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, konáre, popol a pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové obaly, kompozitné obaly, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad), ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady.

Označovanie pridelených 120 l zberných nádob na komunálny odpad nálepkou na príslušné obdobie 

Nálepky sa  vydávajú s ročnou platnosťou od 1. júna príslušného roka do 31. mája  nasledujúceho roka. Poplatníci sú povinní označiť na viditeľnom mieste pridelenú zbernú nádobu platnou nálepkou do 31. mája príslušného roka alebo po pridelení zbernej nádoby.  Označením zbernej nádoby platnou nálepkou preukazujú zberovej spoločnosti zaplatenie poplatku. Nálepku na zbernú nádobu je možné si vyzdvihnúť na príslušnom oddelenie Mestského úradu v Galante  pri platbe poplatku alebo jeho časti v hotovosti na Mestskom úrade v Galante. Poplatníci, ktorí platia poplatok bezhotovostným prevodom si môžu nálepku vyzdvihnúť na príslušnom oddelení Mestského úradu v Galante osobne do 25. mája príslušného roka. Po tomto termíne bude nálepka poplatníkovi doručená na adresu bydliska doručovateľom alebo poštou. O vydanie náhradnej nálepky môže poplatník požiadať v prípade jej zničenia, poškodenia alebo výmeny zbernej nádoby. Zberová spoločnosť môže zber komunálneho odpadu zo zberovej nádoby neoznačenej platnou nálepkou odmietnuť.

 

Objemný odpad

Mesto Galanta zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov od obyvateľov mesta v termíne určenom Harmonogramom zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu platným na príslušný kalendárny rok (tvorí prílohu č.2). Zber objemných odpadov sa uskutočňuje prostredníctvom mobilného zberu z vopred určených stanovíšť a v určenom čase.

Na určené stanovištia mobilného zberu sa zakazuje ukladať:

 • drobný stavebný odpad a stavebné odpady,
 • okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
 • objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,
 • odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber,
 • nebezpečné odpady ako sú kyseliny a pod.,
 • biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb,
 • pneumatiky a odpadové pneumatiky.

Obyvatelia mesta Galanta môžu počas celého roka odovzdať objemný odpad aj v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase a to po predložení dokladu totožnosti.

Objemný odpad môžu priniesť na zberný dvor aj fyzické osoby, ktoré sa preukážu vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na území mesta, ale nemajú trvalý pobyt v Galante a mestských častiach, v tomto prípade je poplatok stanovený v zmysle cenníka TsMG, ktorý je zverejnený na www.tsmg.sk. Ďalšou kategóriou sú živnostníci, právnické osoby a   fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Galante a mestských častiach a zároveň nevlastnia nehnuteľnosť. Opäť je tu stanovený poplatok  v zmysle cenníka TsMG.

 

 

 

Drobný stavebný odpad

Mesto Galanta má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

 

Obyvatelia mesta Galanta majú možnosť odovzdať drobný stavebný odpad v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a poplatníkovi bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok, ktorý zaplatí v hotovosti priamo v pokladni Zberného dvora mesta Galanta.

Drobný stavebný odpad môžu priniesť na zberný dvor aj fyzické osoby, ktoré sa preukážu vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na území mesta, ale nemajú trvalý pobyt v Galante a mestských častiach, tam je poplatok v zmysle cenníka TsMG, ktorý je zverejnený na www.tsmg.sk. Ďalšou kategóriou sú živnostníci, právnické osoby a   fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Galante a mestských častiach a zároveň nevlastnia nehnuteľnosť. Opäť je tu stanovený poplatok  v zmysle cenníka TsMG.

 

Triedený zber komunálneho odpadu v meste Galanta

 

Elektroodpad z domácností 

Občan môže elektroodpad odovzdať:

 • priamo v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v jeho prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti.
 • v termíne kalendárového zberu v zmysle platného harmonogramu dvakrát ročne,
 • spätným zberom u distribútorov elektrozariadení

 

Patrí sem napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmeny, digitálne hodinky, mobilné telefóny gameboye, variče, mobilné klimatizačné zariadenia, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradia atď.

 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

V meste Galanta je zavedený triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov - plastov, papiera, skla, kovov, kovových obalov oddelených z komunálneho odpadu, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta.

Na triedený zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou sa používajú 1100 litrové kontajnery, ktoré sú farebne označené:

 • modrou farbou kontajner na  PAPIER,
 • zelenou farbou kontajner na  SKLO,
 • žltou farbou kontajner na PET a PLASTY,
 • čiernou farbou kontajner na KOVOVÉ OBALY

Na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 litrové zberné vrecia pre jednu domácnosť a môžu byť vo farebnom rozlíšení:

 • modré polyetylénové vrece PAPIER (môže byť aj zviazaný v balíkoch), 
 • zelené polyetylénové vrece SKLO,
 • žlté polyetylénové vrece PET a PLASTY,
 • červené polyetylénové vrece KOVOVÉ OBALY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY.

Vrecia sú po zozbieraní nahradené novými vrecami. Distribúciu zberných vriec spolu s Harmonogramom zberu na nasledujúci kalendárny rok zabezpečuje mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti – Technickými službami mesta Galanta.

 

Jednotlivé vytriedené zložky komunálneho odpadu majú možnosť občania počas celého roka odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta počas prevádzkovej doby.

 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

V meste Galanta je zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov je zabezpečovaný týmito spôsobmi:

 • občania môžu tento druh odpadu celoročne priamo odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta  počas prevádzkovej doby
 • v termíne kalendárového zberu v zmysle platného harmonogramu dvakrát ročne
 • spätným zberom u distribútora

 

Veterinárne lieky a humánne lieky

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami je povinná zhromažďovať každá verejná lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. Občania sú povinní odpadové lieky odovzdať vo verejných lekárňach, je zakázané ich vyhadzovať do nádob na komunálny odpad.

Jedlé oleje a tuky z domácností

Občania mesta Galanta môžu odovzdať v uzatvorenej plastovej nádobe jedlé oleje a tuky nasledovným spôsobom:

 • celoročne priamo odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta  počas prevádzkovej doby
 • v termíne kalendárového zberu v zmysle platného harmonogramu dvakrát ročne


Šatstvo

Zberné nádoby určené na zber šatstva sú umiestnené v areáli Zberného dvora mesta Galanta, občania môžu celoročne tento druh odpadu odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase.

 

Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok

Občania môžu vytriedené komunálne odpady s obsahom škodlivých látok môžu odovzdať:

 • celoročne priamo v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta  počas prevádzkovej doby a za predloženia dokladu totožnosti
 • v termíne kalendárového zberu v zmysle platného harmonogramu dvakrát ročne

 Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov

Za zhodnocovanie komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska organizácia.

 • Odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári, chatári a vinohradníci povinní kompostovať,
 • zber a odvoz komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa vykonáva 2 x ročne na jar a na jeseň mobilným zberov z vopred určených stanovíšť v určenom čase


odpad vznikajúci v záhradkárskych osadách môžu občania odovzdať aj celoročne v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase v množstve max. do 1m3 týždenne  bezplatne, väčšie množstvo sa spoplatňuje v zmysle cenníka.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad fyzických osôb (konárov) sa uskutočňuje Technickými službami mesta Galanta 2 x mesačne podľa ročných období na základe Harmonogramu zberu (príloha č.2). Biologicky rozložiteľný odpad musí byť pred zberom upravený nasledovne:

 • drevné hmota alebo viničné prúty posekané, popílené na malé časti v max. dĺžke 1m a pevne zviazané
 • uložený v prepravke alebo vo vreci
 • vyložený na verejné priestranstvo najskôr deň pred dňom vývozu a najneskôr do 07,00 hod. v deň vývozu

Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (upravený v dĺžke max 1m a zviazaný), vypletá burina a pod..

Nepatria sem: kuchynské odpady, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod..

Občania môžu takýto odpad odovzdať celoročne aj v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta, celoročne v jeho prevádzkovom čase a bezplatne do 1 m3/týždenne/domácnosť po predložení dokladu totožnosti fyzickej osoby. Nad uvedené množstvo je spoplatnené v zmysle cenníka TsMG, ktorý je zverejnený na www.tsmg.sk.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

Mesto nemá na svojom území zavedený a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Je to umožnené ustanovením § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % so zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku“

 

Prevádzkovanie zberného dvora

Zberný dvor mesta Galanta prevádzkujú vo svojom areáli na ul. Kpt. Nálepku 1494 Technické služby mesta Galanta – organizácia vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta.

Zberný dvor mesta Galanta je otvorený:

 • utorok až piatok  v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.
 • v sobotu v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., v termíne od 1.7. do 31.10. bežného roka je zberný dvor otvorený od 8:00 hod. do 14:00 hod.


V prevádzke zberného dvora mesta Galanta môžu obyvatelia mesta v prevádzkovom čase a po predložení dokladu totožnosti odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • elektroodpad z domácností - bezplatne ,
 • odpady z obalov a neobalových výrobkov (plasty, sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály) - bezplatne,
 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory - bezplatne,
 • jedlé oleje a tuky z domácností - bezplatne,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene(tráva, lístie, konáre)- bezplatne v množstve do 1m3/týždenne/domácnosť, nad stanovené množstvo je už spoplatnené v zmysle cenníka,
 • nebezpečné odpady - bezplatne,
 • objemný odpad – bezplatne v množstve do 1m3/týždenne/domácnosť, nad stanovené množstvo je už spoplatnené v zmysle cenníka,
 • drobný stavebný odpad-  je spoplatnený v zmysle platnej sadzby vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

Zoznam odpadov, ktoré je možné odovzdať na Zberný dvor mesta Galanta je uvedený v prílohe č.3

Tento popis systému zberu  vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta platným a účinným od 01.07.2016. Akékoľvek iné informácie, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými skutočnosťami a pravidlami, sú zavádzajúce.

 


Prílohy

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 07:21
Autor: Mgr. Daniela Amrichová