Navigácia

Obsah

Oznamy v oblasti odpadového hospodárstva

Správy

Rozvoz kompostérov do domácností 1

Rozvoz kompostérov do domácností

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 23.9.2020 pokračuje rozvoz kompostérov do domácností, ktoré si kompostér nevyzdvihli do dnešného dňa.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Rozvoz kompostérov do domácností 1

Rozvoz kompostérov do domácností

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 16.9.2020 pokračuje rozvoz kompostérov do domácností, ktoré si kompostér nevyzdvihli do dnešného dňa.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor:
Rozvoz kompostérov do domácností 1

Rozvoz kompostérov do domácností

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 9.9.2020 pokračuje rozvoz kompostérov do domácností v mestskej časti NEBOJSA.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Rozvoz kompostérov do domácností 1

Rozvoz kompostérov do domácností

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 2.9.2020 pokračuje rozvoz kompostérov do domácností, ktoré si kompostér nevyzdvihli do dnešného dňa.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Rozvoz kompostérov do domácností 1

Rozvoz kompostérov do domácností

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 27.08.2020 sa začne rozvoz kompostérov do domácností, ktoré si kompostér nevyzdvihli do dnešného dňa.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznam o uzatvorení zberného dvora počas sviatkov

Technické služby mesta Galanta oznamujú, že v súvislosti so štátnymi sviatkami Výročia SNP, Dňa Ústavy SR a Sedembolestnej panny Márie bude zberný dvor v Galante dňa 29.8.2020 (sobota), 1.9.2020 (utorok) a 15.9.2020 (utorok) zatvorený.

Prevádzka zberného dvora bude k dispozícii najbližšie v stredu 2. septembra 2020 od 13.00 hod. a o dva týždne najskôr 16. septembra 2020 v bežných prevádzkových hodinách. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na predaj hnuteľný majetok - úžitkové vozidlo Multikára M 25, bližšie informácie sú uvedené v prílohe pdf. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:
Zberný dvor od 31.3.2020 otvorený! 1

Zberný dvor od 31.3.2020 otvorený!

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku na návrh ministra životného prostredia. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2020

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2020, prevádzkové hodiny zberného dvora a sadzobník poplatkov za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 2020

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na január a február 2020, prevádzkové hodiny zberného dvora a sadzobník poplatkov za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020 1

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020

Dokument Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta na roky 2016-2020 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.) nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha). celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Označovanie 120 L zberných nádob nálepkami 1

Označovanie zberných nádob nálepkami

Oznamujeme poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí majú pridelené 120 l zberné nádoby na komunálny odpad, na povinnosť označiť ju nálepkou na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Petrom Paškom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek odpadu na r. 2019

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2019, prevádzkové hodiny zberného dvora a sadzobník poplatkov za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta.

Spôsob zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
Na území mesta Galanta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa Harmonogramu zberu- rajonizácie (tvorí prílohu č.1) nasledovne v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou a v intervale 2-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Rozšírenie prevádzkových hodín zberného dvora od nového roku 2017 a úprava sadzby poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na zbernom dvore .

I. TsMG oznamujú verejnosti, že od nového roku 2017 bude zberný dvor otvorený 5 dní v týždni a to nasledovne: celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase. celý text

ostatné | 23. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
#

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov. celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova
Zber použitého oblečenia na území mesta 1

Zber použitého oblečenia na území mesta

Mesto Galanta v spolupráci s .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. začína od 1. júna 2012 prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta vykonávať zber použitého oblečenia na zbernom dvore TsMG, ul. Kpt. Nálepku 1494, Galanta v špeciálnych kontajnéroch. celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová