Navigácia

Obsah

Oznamy v oblasti odpadového hospodárstva

Správy

Zber vianočných stromčekov 1

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Galanta budú v termíne od 7. januára do 31. januára 2022 zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území mesta Galanta. celý text

ostatné | 7. 1. 2022 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Oznam o uzatvorení zberného dvora 31.12.2021

Technické služby Mesta Galanta oznamujú verejnosti, že zberný dvor bude z technických príčin dňa 31.12.2021 (piatok) zatvorený.

Služby zberného dvora bude možné najbližšie využiť v utorok 4.1.2022.
celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 1

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2022. celý text

ostatné | 9. 12. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Jesenný zber objemných odpadov z domácností 1

Jesenný zber objemných odpadov z domácností

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 21.septembra - 28.októbra 2021 bude prebiehať jesenný zber objemných odpadov z domácností. Jednotlivé lokality, kde bude v presne určený deň a čas pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor:

Informácia o zmene pri separovaní „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta

Na základe rozhodnutia zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK a.s. sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET, Plasty, VKM". Pracovníci TsMG to následne v separačnej hale vytriedia.

celý text

ostatné | 19. 7. 2021 | Autor:
Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend 1

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend

Od 14.apríla 2021 prebieha harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na území mesta Galanta. Počas prvého zberu sa vyzbieralo necelých 300 kg z I. etapy 29 ks rozmiestnených nádob, ktoré boli postupne dopĺňané v II. a III.etape. celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor:

Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu z domácnosti na území mesta a mestských častí

Technické služby mesta Galanta v súčinnosti s Mestskou políciou zabezpečovali od 7. apríla do 25. mája 2021 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených 48 stanovíšť. celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor:
Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne 1

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne

Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clementisových Sadoch. Vyzbieralo sa ho necelých 300 kg z 29 ks rozmiestnených nádob, za čo patrí obyvateľom poďakovanie. celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:
Rozvoz nádob na kuchynský odpad 1

Distribúcia nádob na kuchynský odpad

Mesto Galanta a TSMG začínajú s distribúciou zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Galanta.
Viac info a termíny v prílohe. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor:
Jarný zber objemného odpadu z domácností 1

Jarný zber objemného odpadu z domácností

Mesto Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 7. apríla - 25. mája 2021 bude prebiehať jarný zber objemných odpadov z domácností. Jednotlivé lokality, kde bude v presne určený deň a čas pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch 1

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac informácie v priloženom plagáte. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021 1

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2021. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Vyhodnotenie jesenného zberu objemného odpadu 1

Vyhodnotenie jesenného zberu objemného odpadu

Technické služby mesta Galanta v súčinnosti s Mestskou polícioz zabezpečovali od 12. októbra do 18. novembra 2020 v rozsahu deviatich pracovných dní jesenný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených 47 stanovíšť. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Ako správne triediť odpady? 1

Triedenie komunálneho odpadu

Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).
celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020 1

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020

Dokument Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta na roky 2016-2020 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.) nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha). celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
Označovanie 120 L zberných nádob nálepkami 1

Označovanie zberných nádob nálepkami

Oznamujeme poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí majú pridelené 120 l zberné nádoby na komunálny odpad, na povinnosť označiť ju nálepkou na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková
#

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase. celý text

ostatné | 23. 6. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
#

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov. celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova
Zber použitého oblečenia na území mesta 1

Zber použitého oblečenia na území mesta

Mesto Galanta v spolupráci s .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. začína od 1. júna 2012 prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta vykonávať zber použitého oblečenia na zbernom dvore TsMG, ul. Kpt. Nálepku 1494, Galanta v špeciálnych kontajnéroch. celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová