Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

 

logoVýkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny. Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.

 

 

Prehľad produkcie odpadov v meste Galanta podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR za jednotlivé roky:

 

Zložky komunálnych odpadov

Rok 2014

(ton)

Rok 2015

(ton)

Rok 2016

(ton)

Rok 2017

(ton)

Rok 2018

(ton)

Papier a lepenka

60,89

187,36

99,12

391,65

453,106

Sklo

68,16

70,46

87,21

103,79

126,81

Viacvrstvové kombinované materiály

5,6

2,16

-

-

1,67

Obaly z kovu

8,54

9,93

13,94

-

      4,54

Šatstvo

1,63

1,18

-

4,71

4,95

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,18

0,1

-

0,31

0,293

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

2,49

-

-

5,62

4,099

Jedlé oleje a tuky

-

2,475

0,67

0,64

0,396

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

-

 

 

 

0,29

Batérie a akumulátory

1,02

9,67

0,05

0,32

0,326

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

3,04

18,22

2,59

10,55

14,466

Plasty

45,719

44,07

43,22

56,85

70,553

Kovy

 

 

1,62

3293,35

619,191

Meď, bronz, mosadz

 

 

-

-

20,541

Hliník

 

 

-

-

47,013

Olovo

 

 

-

-

0,045

Zinok

 

 

8,78

-

 

Železo a oceľ

0,95

66,95

3,54

-

1084,26

Cín

-

-

-

-

0,14

Biologicky rozložiteľný odpad

908,82

458,77

594,47

388,13

789,23

Zmesový komunálny odpad

4 927,50

4 892,94

5 079,34

5 035,01

4810,15

Odpad z čistenia ulíc

200,0

60,65

 

 

 

Objemný odpad

1 344,87

1 258,06

1 278,86

1 172,12

1405,09

Drobný stavebný odpad

134,32

257,72

427,73

254,95

195,16