Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

 

logoVýkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny .Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.

 

 

Prehľad produkcie odpadov v meste Galanta podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR za jednotlivé roky:

Zložka

Rok 2010 

(ton)

Rok 2011 

(ton)

Rok 2012 

(ton)

Rok 2013

(ton)

Rok 2014

(ton)

Rok 2015

(ton)

Rok 2016

(ton)

Rok 2017

(ton)

Papier a lepenka

118,91

123,66

69,46

150,18

60,89

187,36

116,45

391,65

Jedlé oleje s tuky

0,45

-

-

0,45

-

2,475

0,67

0,64

Drobný stavebný odpad

1 001,80

1 136,22

823,52

343,58

134,32

257,72

427,73

254,95

Kovy a kovové obaly

3,46

1,06

4,32

5,59

9,49

9,93

13,94

3293,35

Sklo

111,07

132,14

99,18

77,43

68,16

70,46

87,21

103,79

Biol. rozložiteľný odpad

800,00

807,38

811,50

971,38

908,82

458,77

594,47

388,13

Objemový odpad

1 277,76

1 424,20

1 127,72

1 060,16

1344,87

1258,06

1278,86

1172,12

Plasty, PET fľaše

41,15

41,40

56,02

43,92

43,36

44,07

43,22

56,85

Tetra-pack

2,00

-

-

-

5,6

2,16

-

-

Akumulátory, batérie

0,10

-

3,19

1,58

1,02

9,67

2,64

0,32

Chladničky, mrazničky, klímy

21,13

13,57

9,66

4,85

4,51

18,215

0,79

5,62

Žiarovky, žiarivky

0,28

0,00

0,49

0,35

0,18

0,1

-

0,31

Zmesový kom. odpad

4 888,80

4 897,96

4 645,68

4 674,01

4927,50

4892,94

5079,34

5035,01

Odpad z čistenia ulíc

480,00

420,00

380,00

300,00

200,00

60,65

-

-

Textil

-

-

2,00

2,66

1,63

1,18

-

4,71

Vyradené el. a elektr. zariadenia

-

-

-

0,01

-

-

-

10,55

Spolu:

8 746,91

8 997,59

8 032,74

7636,15

7712,72

7273,76

7645,32

10718,00