Navigácia

Obsah

Výšky sadzieb

 

Sadzby k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Daň z nehnuteľnosti - pozemky
Druh pozemku Lokalita Hodnota pôdy
v € /m2
Ročná sadzba dane v % z hodnoty pôdy
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Galanta, Javorinka 1,0841 0,33 %
Nebojsa 1,0834 0,33 %
Hody 1,0774 0,33 %
Trvalé tráv. porasty celé územie mesta 0,1218 0,33 %
Lesné pozemky a rybníky Galanta, Javorinka 1,0841 0,33 %
Nebojsa 1,0834 0,33 %
Hody 1,0774 0,33 %
Záhrady celé územie mesta 4,64 0,66 %
Zastavaná plocha a nádvoria, ostatná plocha celé územie mesta 4,64 0,66 %
Ostatná plocha mimo zastavaných častí mesta 4,64 0,50 %
Stavebné pozemky Galanta 46,47 0,50 %

Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia

46,47 0,45 %

 

Daň z nehnuteľnosti - stavby
Druh stavby Lokalita Ročná sadzba dane v €/m2

Stavby na bývanie

-podzemné, nadzemné podlažie

celé územie mesta 0,255
  0,10
Samostatne stojaca garáž


-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 0,770
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 0,700
  0,10
Stavby hromadných garáží celé územie mesta 0,364
Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou celé územie mesta 0,364
Rekr. a záhr. chaty a domčeky

-podzemné, nadzemné podlažie
celé územie mesta 0,500
  0,10
Stavby na pôdoh. produkciu


-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 0,255
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 0,255
  0,10
Priemyselné stavby-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 2,000
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 2,000
ul. Hviezdoslavova, Jazerná, Vajanského, Sídl. Zornička 3,087
  0,10
Stavby na ost. podnik. činnosť
-podzemné, nadzemné podlažie
celé územie mesta 2,530
  0,10
Ostatné stavby

-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 0,995
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 0,797
  0,10

 

Daň z nehnuteľnosti - byty
Druh Lokalita Ročná sadzba dane v €/m2
Byty celé územie mesta 0,255
Nebytový priestor celé územie mesta 0,364
Nebytový priestor na podnikateľské účely celé územie mesta 2,530

 

Ostatné miestne dane
Druh dane identifikácia Sadzba dane v €
Daň za psa Pes v činžiaku 43
  V rodinnom dome rad. zástavby 15
  V rodinnom dome v meste 10
  V rodinnom dome (Nebojsa, Javorinka a Hody) 10
  V objektoch na podnikanie 60
     
Daň za užívanie VP Zriadenie letných terás 0,06 €/ m2 a deň
  Ambulantný predaj - služby 0,66 €/ m2 a deň
                                 - ostatné 1,32 €/ m2 a deň
  Vystavenie tovaru 0,99 €/ m2 a deň
  Skládky stavebného materiálu, zariadenia alebo iného materiálu                 od 1-7 dní 0,23 €/ m2 a deň
                                  od 8 dňa a za každý ďalší deň 0,29 €/ m2 a deň
  Umiestnenie cirkusu, lunaparku- do 500 m2 0,09 €/ m2 a deň
                                                   - nad 500 m2 0,03 €/ m2 a deň
  Trvalé parkovanie:  
  – os. auto 0,07 €/ m2 a deň
  – os. auto pre osoby ZŤP  odkázané na individuálnu dopravu znížená sadzba o 75% 0,0175 €/ m2 a deň
  – nákladné auto – do 5 m dĺžky 0,66 €/ deň
  – nákladné auto nad 5 m dlžky 0,99 €/ deň
     
  – dlhodobo stojace vozidlo 1,20 €/ m2 a deň
  – dlhodobo stojace vozidlo dočasne vyradené z evidencie vozidiel 1,60 €/ m2 a deň
     
  Prenosné reklamné tabule 0,33 €/ m2 a deň
     
Daň z ubytovania Vo všetkých ubytovacích zariadeniach

1,00 €/ osobu a prenocovanie

Daň predajné automaty Teplé nápoje 132,77 €/ ročne
  ostatné 99,58 €/ ročne
     
Daň za nevýherné hracie prístroje   99,58 €/ ročne
     

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Druh poplatku Platiteľ poplatku Sadzba dane v €
KO a DSO

Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom

Fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť

0,0937 €/ deň

 

0,0937 €/ deň

 

Právnická osoba a podnikateľ

 
  - školy a školské zariadenia 0,0937 €/ deň pri koeficiente 1
  - ostatní 0,0937 €/ deň pri koeficiente 1
 

- reštauračné zariadenia s počtom miest na poskytovanie služby

0,0937 €/ deň
 

Množstvový zber – KO

 

Množstvový zber – DSO

 

0,0400 €/ l pri frekvencii vývozu 1 krát za 7 dní

 

0,0560 €/ kg