Navigácia

Obsah

Výšky sadzieb

 

Sadzby k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Daň z nehnuteľnosti - pozemky
Druh pozemku Lokalita Hodnota pôdy
v € /m2
Ročná sadzba dane v % z hodnoty pôdy
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Galanta, Javorinka 1,0841 0,30 %
Nebojsa 1,0834 0,30 %
Hody 1,0774 0,30 %
Trvalé tráv. porasty celé územie mesta 0,1218 0,30 %
Lesné pozemky a rybníky Galanta, Javorinka 1,0841 0,30 %
Nebojsa 1,0834 0,30 %
Hody 1,0774 0,30 %
Záhrady celé územie mesta 4,64 0,60 %
Zastavaná plocha a nádvoria, ostatná plocha celé územie mesta 4,64 0,60 %
Ostatná plocha mimo zastavaných častí mesta 4,64 0,30 %
Stavebné pozemky Galanta 26,55 0,85 %

Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia

26,55 0,64 %

 

Daň z nehnuteľnosti - stavby
Druh stavby Lokalita Ročná sadzba dane v €/m2

Stavby na bývanie

-podzemné, nadzemné podlažie

celé územie mesta 0,230
  0,08
Samostatne stojaca garáž


-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 0,697
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 0,531
  0,08
Stavby hromadných garáží celé územie mesta 0,331
Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou celé územie mesta 0,331
Rekr. a záhr. chaty a domčeky

-podzemné, nadzemné podlažie
celé územie mesta 0,348
  0,08
Stavby na pôdoh. produkciu


-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 0,232
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 0,230
  0,09
Priemyselné stavby-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 1,825
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 1,460
ul. Hviezdoslavova, Jazerná, Vajanského, Sídl. Zornička 3,087
  0,16
Stavby na ost. podnik. činnosť
-podzemné, nadzemné podlažie
celé územie mesta 2,290
  0,16
Ostatné stavby

-podzemné, nadzemné podlažie
Galanta 0,663
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia 0,531
  0,16

 

Daň z nehnuteľnosti - byty
Druh Lokalita Ročná sadzba dane v €/m2
Byty celé územie mesta 0,230
Nebytový priestor celé územie mesta 0,331
Nebytový priestor na podnikateľské účely celé územie mesta 2,290

 

Ostatné miestne dane
Druh dane identifikácia Sadzba dane v €
Daň za psa Pes v činžiaku 43
  V rodinnom dome rad. zástavby 15
  V rodinnom dome v meste 10
  V rodinnom dome (Nebojsa, Javorinka a Hody) 5
  V objektoch na podnikanie 60
     
Daň za užívanie VP Zriadenie letných terás 0,06/m2 a deň
  Ambulantný predaj - služby 0,66/m2 a deň
                                 - ostatné 1,32/m2 a deň
  Vystavenie tovaru 0,99/m2 a deň
  Skládky stavebného materiálu, zariadenia alebo iného materiálu                 od 1-7 dní 0,23 m2 a deň
                                  od 8 dňa a za každý ďalší deň 0,29/m2 a deň
  Umiestnenie cirkusu, lunaparku-do 500 m2 0,09/m2 a deň
                                 Nad 500 m2 0,03/m2 a deň
  Trvalé parkovanie – os. auto, obyt. príves 99,58 / ročne
                                - nákladné auto – do 5 m dĺžky 0,66/deň
                                                             Nad 5 m dĺžky 0,99/deň
  Prenosné reklamné tabule 0,33/m2 a deň
     
Daň z ubytovania Vo všetkých ubytovacích zariadeniach

1,00/osobu a prenocovanie

Daň predajné automaty Teplé nápoje 132,77/ročne
  ostatné 99,58/ročne
     
Daň za nevýherné hracie prístroje   99,58/ročne
     

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Druh poplatku Platiteľ poplatku Sadzba dane v €
KO a DSO Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom 0,0547/deň
  Právnická osoba a podnikateľ  
  - školy a školské zariadenia 0,0730/deň pri koeficiente 1
  - ostatní 0,1062/deň pri koeficiente 1
 

- reštauračné zariadenia s počtom miest na poskytovanie služby
do 20
do 40
do 60
nad 600,0597/deň
0,0531/deň
0,0431/deň
0,0365/deň
Množstvový zber – KO a DSO   0,0182/l pri frekvencii vývozu 1 krát za 7 dní resp. 1 krát za 14 dní