Navigácia

Obsah

Matričný úrad

Správy

Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Galanta

Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Galanta celý text

ostatné | 8. 4. 2022 | Autor: Deakova
poplatky

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta:
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov a evidencií / z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí/ za každý aj začatú stranu - 5 € celý text

ostatné | 28. 9. 2012 | Autor: Zuzana Morovičová
úmrtia

Ako vybaviť úmrtný list

Tlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3 vyhotoveniach spolu s občianskym preukazom nebohého. celý text

ostatné | 26. 7. 2012 | Autor: Zuzana Morovičová
sobáš

Ako vybaviť sobášne doklady

Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) vypisuje matričný úrad. Podáva sa na príslušnom matričnom úrade, v prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Originály dokladov na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci osobne, na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi. celý text

ostatné | 25. 7. 2012 | Autor: Zuzana Morovičová
narodenia

Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu

Podľa zákona o mene a priezvisku /zák.č. 300/93 Z.z./ každý občan musí mať meno a priezvisko. celý text

ostatné | 17. 2. 2012 | Autor: Zuzana Morovičová
hlásení pobytu

Čo by mal obyvateľ mesta vedieť pri hlásení pobytu

Hlásenie pobytu obyvateľov novo upravuje zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.
Uvedený zákon definuje dva druhy pobytov – trvalý a prechodný pobyt. celý text

ostatné | 30. 4. 2011 | Autor: Zuzana Morovičová