Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Odpadové hospodárstvo

logoVýkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny. Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.

Prehľad produkcie odpadov podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR 2018-2022

 

Zložky komunálnych odpadov

Rok 2018

(ton)

Rok 2019

(ton)

Rok 2020

(ton)

Rok 2021

(ton)

Rok 2022

(ton)

Papier a lepenka

453,106

524,043

365,145

292,00

311,374

Sklo

126,81

126,81

138,2

129,14

154,63

Viacvrstvové kombinované materiály n báze lepenky

1,67

1,51

1,2

1,27

1,08

Obaly z kovu

     4,54

7,31

    22,93

    45,84

  49,22

Šatstvo

4,95

7,03

4,65

-

-

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,293

0,01

-

0,735

 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

4,099

11,48

7,903

10,158

8,45

Jedlé oleje a tuky

0,396

1,35

0,78

0,42

0,726

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

0,29

0,7

0,9

0,53

 

Batérie a akumulátory

0,326

0,598

0,343

9,8075

3,249

Vytriedené elektrické a elektronické zariadenia

14,466

33,532

18,24

22,027

21.32

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

-

-

-

12,7

96,4

Plasty

70,553

58,694

67,01

63,368

28,312

Kovy

619,191

206,048

131,933

64,145

151,914

Meď, bronz, mosadz

20,541

30,333

29,389

21,5422

21,7122

Hliník

47,013

56,884

104,5184

57,9464

39,7269

Olovo

0,045

0,001

-

0,0315

0,016

Železo a oceľ

1084,26

2150,891

2986,496

2786,184

1906,1704

Cín

0,14

-

-

-

-

Zmiešané kovy

-

0,55

25,1547

24,8322

0,935

Biologicky rozložiteľný odpad

789,23

911,36

779,85

547,17

800,29

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

-

-

-

103,585

124,00

Zmesový komunálny odpad

4810,15

4828,585

4972,34

4665,67

4518,06

Objemný odpad

1405,09

1464,66

1438,26

1709,92

1428,56

Drobný stavebný odpad

195,16

155,90

228,54

218,44

277,14