Obsah

Helena Ürgeová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oddelenie finančné a majetkové - Poplatok za KO a DSO