Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre občanov s trvalým pobytom - MESTO Galanta

Infografika k voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2024

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre občanov s trvalým pobytom - MESTO Galanta

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

PRE  OBČANOV  S  TRVALÝM  POBYTOM   -  MESTO Galanta 

         Voliči, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt - mesto Galanta – bez konkrétnej ulice  môžu svoje volebné právo uplatniť v deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky 

dňa 23. marca 2024  v čase od 7,00 do 22,00 hod. I. kolo volieb

dňa 6. apríla 2024 v čase od 7,00 do 22,00 hod. II. kolo volieb

vo volebnom okrsku č. 6 so sídlom MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO – Mierové nám. 942/3

 

Poučenie:

  1. Pred hlasovaním volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.
  2. Od členov komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nesprávne upravený hlasovací lístok odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Dátum vloženia: 29. 2. 2024 11:08
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2024 14:21
Autor: Peter Eliáš

Môže vás zaujímať viac