Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Hlasovací preukaz

Infografika k voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2024 v Galante

Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto  na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Mesto vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 22. 03. 2024) v úradných hodinách Mestského úradu, Mierové námestie 940/1, 92401 Galanta, prízemie, kancelária č. 010, pre druhé kolo volieb najneskôr do piatku 5. 4. 2024.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na adresu Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta najneskôr do 4. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. 3. 2024.

elektronicky (e-mailom) na adresu:

priska.viczenova@galanta.sk, zuzana.morovicova@galanta.sk

pre 1. kolo do 4.3.2024 a pre druhe kole najneskôr do 14.3. 2024 rovnako ako v listinnej lehote.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom – najneskôr do 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb do 5. 4. 2024 v čase úradných hodín.

Splnomocnenie nemusí byť overené. V žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby splnomocnenej na prevzatie hlasovacieho preukazu.

Pri osobnom požiadaní alebo pri požiadaní prostredníctvom splnomocnenej osoby, mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Pri žiadosti v listinnej alebo elektronickej forme, mesto zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „ Do vlastných rúk “ na adresu trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú  adresu uvedenú voličom v žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Volič pri zápise do zoznamu voličov odovzdá hlasovací preukaz okrskovej volebnej komisii, ktorá ho pripojí k zoznamu voličov.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať najskôr od 7. februára.

Dátum vloženia: 2. 2. 2024 11:08
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 2. 2024 12:20
Autor: Peter Eliáš

Môže vás zaujímať viac