Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante - 23.06.2022

P o z v á n k a 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

30. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

23.  júna  2022 o 14,00 hod.

             vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.                    

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. a)  Návrh na III. úpravu rozpočtu TsMG na rok 2022, b)  Návrh na III. úpravu rozpočtu  na rok 2022
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov
 6. Investičný zámer Multifunkčná telocvičňa Galanta
 7. Návrh na vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy v meste Galanta pre volebné obdobie 2022-2026
 8. Návrh na zriadenie vecných bremien
 9. Návrh na zámenu pozemkov
 10. Návrh na udelenie ocenenia "Športovec roka mesta Galanta za rok 2021"
 11. Návrh na prerozdelenie dotácií v oblasti telovýchovy a športu na rok 2022
 12. Návrh na prerozdelenie dotácií v oblastiach: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia na rok 2022
 13. Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 – 2022  -Vyhodnotenie za rok 2021
 14. Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd Galanta
 15. Návrh na rozsah výkonu funkcie primátora mesta Galanta pre volebné obdobie 2022-2026
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polroka 2022
 17. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra
 18. Pripomienky a podnety občanov súvisiace s činnosťou samosprávy (začiatok o 17,00hod. do 18,00hod.)
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

                                                          

                                                                 Peter Paška v.r. 
                                                                primátor mesta

 

Materiály na stiahnutie tu:

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Zodpovedá: Peter Eliáš

Späť