Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 29. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante -12.05.2022

P o z v á n k a 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

29. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

12.  mája  2022 o 15,00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.   

                 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. a) Výročná správa za rok 2021 (TsMG Galanta), b) Výročná správa – analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 (MsKS), c) Výročná správa-Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 (SŠZ Galanta), d)  Záverečný účet mesta Galanta a výročná správa za rok 2021 (mesto Galanta)
 5. Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na aktivity v oblasti životného prostredia na rok 2022
 6. Organizačno-technická príprava XXXVI. ročníka Galantských trhov a rozpočet Galantských trhov
 7. Návrh na úpravu rozpočtu: a) Návrh na II. úpravu rozpočtu TsMG, b) Návrh na I. úpravu rozpočtu MsKS na rok 2022, c) Návrh na II. úpravu rozpočtu SŠZ Galanta, d) Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2022 (Mesto Galanta)
 8. Prijatie kontokorentného úveru
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 3/2019 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Galanta
 10. Návrh VZN č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 8/2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Galanta č. 8/2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Galanta
 11. Návrh VZN mesta Galanta č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 24/2017, VZN mesta Galanta č. 4/2019 a VZN mesta Galanta č. 11/2020
 12. Návrh VZN mesta Galanta č. ../2022,ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 28/2014 a VZN mesta Galanta č. 18/2017 a VZN mesta Galanta č. 4/2020
 13. Výstavba nájomných bytov
 14. Žiadosť o predĺženie nájmu  k nebytovému priestoru na ul. Vajanského 909 v Galante v správe Bysprav s r.o.
 15. Návrh na úpravu sadzobníka MsKS za krátkodobý prenájom priestorov
 16. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže
 17. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 18. Návrh na zriadenie vecných bremien
 19. Návrh na udelenie ocenenia „ Cena mesta Galanta „
 20. Návrh na úpravu platu primátora mesta
 21. Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra mesta
 22. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2021
 23. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2021/2022
 24. Informatívna správa o plnení úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta  2019-2023 (rok 2021) 
 25. Pripomienky a podnety občanov súvisiace s činnosťou samosprávy (od 17,00hod.)
 26. Interpelácie poslancov
 27. Záver

 

                                                                                                    Peter Paška v.r.
                                                                                                          primátor

 

Materiály na stiahnutie tu:

 

 

 

 

 

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Peter Eliáš

Späť