Obsah

Archív verejného obstarávania

Správy

Profil verejného obstarávateľa - oznamy 1

Profil verejného obstarávateľa - oznamy


ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Mgr. Alena Bičanová
UPN_6

Výzvy na predloženie cenovej ponuky v súvislosti s obstarávaním zmien a doplnkov územného plánu mesta

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon „) vyhlasuje verejné obstarávanie podľa § 9 odsek 9 Zákona na predmet zákazky: Odborne spôsobilá osoba podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len“ Stavebný zákon ) a „ Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Galanta“. celý text

ostatné | 6. 3. 2014 | Autor: Ing. Roman Miklošík
Výzva na predloženie cenovej ponuky na obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods.9 (podlimitná zákazka v tzv.prechodnom období) vykonáva prieskum s cieľom zabezpečiť zhotoviteľa na obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta. Podrobnosti sú uvedené v prílohách pdf. celý text

ostatné | 7. 2. 2014 | Autor: Eva Vašáková
Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky - dodanie a kompletizovanie plnoautomatickej 4-dráhovej kolkárne. 1

Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky - dodanie a kompletizovanie plnoautomatickej 4-dráhovej kolkárne.

Správa športových zariadení Mesta Galanta vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie cenovej ponuky pre zadanie zákazky:
Predmet obstarávania: Tovar - 37450000-7 dodanie a kompletizovanie lnoautomatickej 4-dráhovej kolkárne. Text verejnej výzvy je k dispozícii vo formáte pdf. celý text

ostatné | 7. 2. 2014 | Autor: Štefan Varga
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku, montáž a opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku, montáž a opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods.9 (podlimitná zákazka v tzv.prechodnom období) vykonáva prieskum s cieľom zabezpečiť zhotoviteľa na dodávku, montáž a opravy zvislého dopravného značenia (ZDZ) a dopravných zariadení (DZ) v meste Galanta. Podrobnosti sú uvedené v prílohách pdf. celý text

ostatné | 27. 1. 2014 | Autor:
Mesto Galanta odd. ŽPIV, žiada predložiť cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu stavby 1

Mesto Galanta odd. ŽPIV, žiada predložiť cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu stavby

„Rekonštrukcia kanalizácie v kuchyni – DD Patria Galanta“ v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Z. z.. Cenu žiadame stanoviť so zohľadnením všetkých potrebných výkonov pre komplexný návrh diela vrátane DPH v € podľa predloženého výkazu výmer projektovej dokumentácie. celý text

ostatné | 4. 7. 2013 | Autor: Ing. Miriam Károlyiová