Navigácia

Obsah

Povinné zverejňovanie

Kliknutím na link  https://galanta.digitalnemesto.sk   budete presmerovaný na digitálne mesto Galanta, kde sa nachádza zoznam faktúr, objednávok a zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  digitalneMesto

Správy

Zoznam prevodu/prechodu vlastníctva nehnuteľností, bytov, nebytových priestorov a hnuteľných vecí s nadobúdacou cenou vyššou ako 20-násobok minimálnej mzdy

Zoznam v zmysle § 5 ods. (6) zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. celý text

ostatné | 9. 1. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou 1

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou.
Správy za jednotlivé obdobia si môžete pozrieť v prílohách. celý text

ostatné | 3. 1. 2013 | Autor: