Navigácia

Obsah

Vybavovanie žiadostí a iných podaní

Typ: ostatné
Vybavovanie žiadostí a iných podaní 1Postup, ktorý musí povinná osoba dodržať pri vybavovaní žiadostí a iných podaní.

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť o poskytnutie informácie mestom Galanta musí byť uvedené meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto Galanta bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto Galanta žiadosť odloží.

Lehota na vybavenie:

Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Galanta vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Zo závažných dôvodov môže mesto Galanta predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.


Vytvorené: 1. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Mgr. Miroslav Psota