Navigácia

Obsah

Sprístupnenie informácií mestom Galanta

Typ: ostatné
Sprístupnenie informácií mestom Galanta 1Mesto Galanta v súlade s § 5 ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie.

1. Spôsob zriadenia mesta:

Účinnosťou Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, t.j. dňom 24.11.1990, vznikli obce (mestá) ako samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré združujú osoby, majúce na jej území trvalý pobyt. Obce (mestá) sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obce (mestá) pri výkone samosprávy majú základnú úlohu, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj ich územia a starostlivosť o potreby ich obyvateľov. Pri výkone samosprávy im možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom.

 

2. Právomoci a kompetencie mesta Galanta sú dané najmä:

a) Ústavou Slovenskej republiky (najmä články 64 – 71)

b) Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

c) Všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností (čl.71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

d) Zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

 

3. Popis organizačnej štruktúry mesta Galanta:

 

a) Mestské zastupiteľstvo v Galante (ďalej len „MsZ“) je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

b) Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia. Primátor mesta je volený v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

c) Zástupca primátora zastupuje primátora mesta v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Počas prítomnosti primátora mesta zástupca primátora vykonáva okruh činností a úloh v rozsahu kompetencií schválených MsZ. V čase dlhodobej neprítomnosti primátora mesta a v prípade, že zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím jeho funkčného obdobia, plní zástupca primátora úlohy primátora mesta v plnom rozsahu.

d) Hlavný kontrolór volí a odvoláva ho mestské zastupiteľstvo. Je zamestnancom mesta. Riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra.

e) Mestský úrad (ďalej len „MsÚ“) zabezpečuje organizačné a administratívne veci MsZ a primátora. MsÚ nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

 

MsÚ má poštovú adresu: Mestský úrad v Galante, Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta.

 

MsÚ tvoria organizačné útvary:

 

1. Prednosta MsÚ

a) Sekretariát  

b) Informatik  

c) Projektový manažér  

d) Personálny útvar  

 

2. Útvar hlavného kontrolóra mesta

3. Oddelenie finančné a majetkové  

4. Oddelenie spoločenských služieb :

a) školský úrad  

b) referát sociálnych vecí  

5. Oddelenie komunálnych služieb  

6. Oddelenie rozvoja mesta  

7. Oddelenie všeobecnej vnútornej správy:

a) matrika

b) útvar ochrany a bezpečnosti

8. Oddelenie stavebného poriadku:

a) referát bývania

 

Mestské zastupiteľstvo v Galante  zriadilo ďalšie svoje orgány, ktorými sú:

1. komisie mestského zastupiteľstva

2. mestská polícia

3. výbory mestských častí 

1. Komisie mestského zastupiteľstva sa zriaďujú fakultatívne ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva mesta a občanov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo vychádzajúc z miestnych podmienok a potrieb vytvorilo tieto komisie:

a)    Komisia finančná a správy majetku

b)    Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

c)    Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

d)    Komisia sociálno-zdravotná a bytová

e)    Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

f)     Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

g)    Komisia školstva

h)    Komisia legislatívno-právna

i)      Komisia na ochranu verejného záujmu

 

2. Mestská polícia

Mestská polícia tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta. Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Úlohy mestskej polície sú vymedzené Zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Mestské zastupiteľstvo určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

 

3. Výbory mestský častí 

Mesto Galanta zriadilo v mestských častiach mesta výbory mestských častí:

Výbor mestskej časti Hody,

Výbor mestskej časti Javorinka

Výbor mestskej časti Nebojsa

Výbor mestskej časti tvoria poslanci mestského zastupiteľstva, odborníci a občania bývajúci v územnom obvode výboru.

 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií mestom Galanta je k dispozícii v prílohe vo formáte PDF.

Smernica, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií mestom Galanta na základe žiadosti je k dispozícii v prílohe vo formáte PDF.


Prílohy

Vytvorené: 1. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2017 11:41
Autor: Mgr. Miroslav Psota