Navigácia

Obsah

Predpisy, na základe ktorých Mesto Galanta koná

Typ: ostatné
Predpisy, na základe ktorých Mesto Galanta koná 1Predpisy, na základe ktorých Mesto Galanta koná aktualizované k 09.12.2011

Úsek: civilná ochrana obyvateľstva, krízové riadenie a hospodárska mobilizácia

 • Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • Vyhl. MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
 • Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách


Úsek: doprava a cestné hospodárstvo

 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MDPT SR č. 311/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov


Úsek: financie, správa majetku

 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
 • Zákon SNR č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
 • Pravidlá obchodných verejných súťaží mesta Galanta
 • Dražobný poriadok mesta Galanta
 • Zásady tvorby a čerpania Fondu rozvoja bývania v meste Galanta
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta v znení neskorších zmien
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 61/2000 o spôsobe splácania ceny bytu a pozemku pri prevode vlastníctva bytu a pozemku vo vlastníctve mesta Galanta


Úsek: kultúra

 • Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 108/2005 o mestských symboloch a ich používaní v znení neskorších zmien


Úsek: podnikanie, cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa a regionálny rozvoj

 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch
 • Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
 • Zákon SNR č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
 • Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja


Úsek: poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo

 • Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
 • Zákon č.255/1994 Z.z. o poľnej stráži
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
 • Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Úsek: požiarna ochrana

 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
 • Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii


Úsek: sociálne veci

 • Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení neskorších zmien
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 83/2003 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady za poskytnutú starostlivosť v Pátrii-Domove dôchodcov Galanta v znení VZN č. 88/2004. 93/2004 a 106/2005.
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta 82/2003 o podmienkach opatrovateľskej služby , o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení VZN č. 105/2005


Úsek: sťažnosti a kontrola

 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
 • Zásady, ktorými sa bližšie upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Galanta
 • Zásady o kontrole vykonávanej samosprávou mesta Galanta


Úsek: školstvo, mládež a telesná kultúra

 • Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl
 • Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene živnostenského zákona v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí


Úsek: verejné obstarávanie

 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Úsek: všeobecná vnútorná správa a súvisiace úseky

 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 • Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách
 • Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku
 • Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/1992 o zriadení mestskej polície
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 108/2005 o mestských symboloch a ich používaní


Úsek: zdravotníctvo

 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
 • Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov o zmene a doplnení niektorých zákonov


Úsek: životné prostredie

 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Zákon č. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 37/2008 o čistote mesta, ochrane životného prostredia a verejnom poriadku
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 36/2008, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 54/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Galanta
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 27/1997 o digitálnej mape

Vytvorené: 1. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Mgr. Miroslav Psota