Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Mestský úrad Galanta zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Poslaním Mestského úradu je pripravovať a spracovávať odborné poklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupiteľstva, vykonáva nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravovňou písomností mesta, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva, vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta.  

Kontakt:
Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta
Slovenská republika

Telefón: +421/31/788 43 01- spojovateľka
Fax: +421/31/780 35 92
E-mail: info@galanta.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK1502000000000018722132
BIC: SUBASKBX

Podrobný zoznam kontaktov získate kliknutím na nasledujúci link:www.galanta.sk/kontakty

Prednosta Mestského úradu:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
tel.: 00421-31-788 43 02
email: juraj.srnka@galanta.sk
   

Úradné hodiny na Mestskom úrade v Galante:

Pondelok: 8.00 - 12.00 hod.        
Utorok: 12.00 - 15.00 hod.        
Streda: 12.00 - 16.00 hod.        
Štvrtok: 12.00 - 15.00 hod.        
Piatok: 08.00 - 12.00 hod.