Navigácia

Obsah

Projekt Mestského úradu -Mestskej polície v Galante

Typ: ostatné
Projekt Mestského úradu -Mestskej polície v Galante v oblasti prevencie kriminality a proti užívaniu návykových látok maloletými a mladistvými osobami

Mesto Galanta vykonáva svoju činnosť v rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom Mestskej polície Galanta. Prevenčné aktivity zamerané na deti a mladistvých sa uskutočňujú každoročne, avšak ich rozsah je nepostačujúci z pohľadu širšieho zamerania na cieľové skupiny. Mesto sa však snaží tieto aktivity rozširovať a uskutočňovať zaujímavé prednášky a stretnutia s deťmi s cieľom zníženia kriminality v budúcnosti prostredníctvom nabádania k spoločensky akceptovanému správaniu.

Predkladaný projekt je zameraný na prevenciu a osvetu proti kriminalite spáchaných maloletými a mladistvými páchateľmi v meste Galanta, formou prednášok, besied a prostredníctvom interaktívnych hier so zapojením príslušníkov mestskej polície. Dôležitou súčasťou bude využívanie metodických pomôcok s výchovno-vzdelávacími motívmi a to nielen počas trvania aktivít projektu, ale aj v každodennom živote cieľovej skupiny. Neustáli vizuálny kontakt s prevenčnými motívmi počas používania pomôcok v škole, resp. doma pozitívne podporuje podprahové vizuálne vnímanie detí. Týmto sa deti sami nabádajú k pozitívnemu správaniu, nakoľko také motívy ich budú obklopovať v škole aj doma. Je to významný prvý krok k vyňatiu detí z negatívneho prostredia plného symbolmi násilia resp. spoločensky nevhodného konania. Samotné aktivity projektu budú pôsobiť ako istý štartovací mechanizmus na obmedzovanie kriminality, pričom zotrvačný efekt budú podporovať uvedené pomôcky.

Cieľom projektu je vytvoriť prirodzenú reakciu u mladých osôb a naučiť ich sebavedomému správaniu sa v núdzových situáciách, aby sa nestali obeťami trestnej činnosti. Tento primárny cieľ projektu sekundárne umožní v budúcnosti znížiť kriminalitu a zlepšiť zdravie občanov, nakoľko im bola venovaná starostlivosť od školského resp. predškolského veku.

Očakávaným výsledkom projektu je aktívne prispievanie k zdravému životnému štýlu cieľovej skupiny a k zníženiu kriminality u maloletých a mladistvých na školách, ako aj v samotnom meste Galanta

Mesto aktívne vníma nedostatok prevenčných aktivít v oblasti kriminality a sociálno-patologických javov u mladistvých, nakoľko na území mesta je veľa priestupkov a trestných činov spáchaných maloletými a mladistvými občanmi. V spolupráci s mestskou políciou sa organizujú každoročne návštevy školských zariadení s cieľom uskutočnenia prevenčných prednášok pre deti.

Hlavným poslaním projektu je nadväzovať a rozširovať prevenčné aktivity mesta organizovaním besied, interaktívnych hier a tvorbou pomôcok s prevenčnými námetmi. Projekt by mal tak prispieť k riešeniu kriminality spáchanej mládežou a k zamedzeniu sociálno-patologických javov, najmä drogovej činnosti.

 

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.”


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Miroslav Grell - náčelník MsP Galanta