Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výzva číslo 4/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

Výzva číslo 4/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia 2

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta zverejňujeme výzvu č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia.

Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta , Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)

VYHLASUJE

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“) 

VÝZVU č. 4/2

na predkladanie žiadostí o poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Galanta a postupy súvisiace s poskytovaním dotácií.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia dotácie):

právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Galanta (ďalej len „mesto“) alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je mesto Galanta.

Príslušnou komisiou pre cieľovú oblasť podľa VZN je Komisia investičnej výstavy, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Galante.

Komisia investičnej výstavy, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Galante v rozpočtovom roku 2024 odporučila nasledovné oblasti podpory aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia

 • podpora projektov a aktivít smerujúcich k ochrane, obnove a trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov,
 • podpora aktivít smerujúcich k znižovaniu tvorby odpadov a zlepšeniu separácie, environmentálne výchovno-vzdelávacie aktivity,
 • revitalizácia alebo rozširovanie menších zelených plôch v meste Galanta.

Špecifické ciele – vytváranie podmienok pre:

 • zlepšenie životného prostredia v meste,
 • ochranu prírody a prírodných hodnôt mesta,
 • podporu aktivít v oblasti skrášľovania, zlepšovania a ochrany životného prostredia v meste,
 • podporu výchovno-vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia.

Cieľovými skupinami sú všetci obyvatelia mesta Galanta bez ohľadu na ich vek, národnosť, náboženské vyznanie alebo sociálnu situáciu.

Časové obdobie realizácie projektu je rok 2024.

Všetky aktivity jednotlivých projektov musia byť uskutočnené do 30.11.2024.

Výška vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na aktivity v oblasti životného prostredia: 12 600 EUR

Oprávnené aktivity

Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich cieľ tejto výzvy v meste Galanta a priamo súvisia s napĺňaním špecifických cieľov uvedených v tejto výzve.

Neoprávnené výdavky

 • nákup stravy, občerstvenia, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
 • refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom pred podaním žiadosti, 
 • splácanie pôžičiek, úverov a úrokov z nich, 
 • cestovné náhrady a náklady na občerstvenie nad rámec zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • odmeny,
 • náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o dotáciu
 • náklady, ktoré priamo nesúvisia s cieľom projektu.

Predpoklady  prijateľnosti  projektu

 • projekt prispieva k revitalizácii alebo rozširovaniu menších zelených plôch v meste Galanta,
 • projekt prispieva k ochrane, obnove a trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov a k zníženiu znečisťovania ovzdušia a zlepšeniu jeho kvality,
 • projekt zabezpečuje prácu s verejnosťou,
 • oprávnenosť nákladov ( oprávnené náklady z  hľadiska času, výšky a  opodstatnenosti sú len náklady vynaložené na realizáciu  projektu, ktoré boli schválené hodnotiacou komisiou, ktoré sú podložené fotokópiami čitateľných účtovných dokladov splňujúcimi všetky potrebné náležitosti).

Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN

Mesto poskytne dotáciu na základe žiadosti žiadateľa na tlačive, ktorého vzor je prílohou č. 1.

Žiadosť obsahuje nasledovné údaje:

 • predkladateľ a názov projektu opis projektu
 • časový harmonogram realizácie projektu
 • rozpočet projektu
 • prílohy

Posudzovanie projektov

Formálny a vecný súlad žiadosti s podmienkami uvedenými vo výzve a v tomto VZN posudzujú poverení zamestnanci Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia Mestského úradu v Galante.

Hodnotiaca komisia, ktorú tvoria členovia Komisie investičnej výstavy, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Galante. Hodnotiaca komisia posudzuje a hodnotí žiadosti podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:

 • obsah a opis projektu (originalita, inovácia, kvalita spracovania)
 • verejnoprospešný charakter projektu
 • prínos projektu pre danú cieľovú skupinu
 • udržateľnosť realizovaných výsledkov projektu
 • nevyhnutnosť požadovaných nákladov (adekvátnosť položiek rozpočtu, využitie iných zdrojov financovania).

Každá projektová žiadosť je posudzovaná členmi komisie a hodnotená bodovým hodnotením (0-10 bodov) podľa piatich kritérií,:

 1. obsahové kritéria projektovej žiadosti,
 2. kvalita projektu
 3. súlad projektu s prioritami a cieľmi výzvy
 4. udržateľnosť projektu
 5. zapojenie dobrovoľníkov

Projektová žiadosť môže získať najviac 50 hodov. Komisia odporučí výšku dotácie pre konkrétneho žiadateľa Mestskému zastupiteľstvu v Galante.

Mestské zastupiteľstvo rozhodne na základe návrhu hodnotiacej komisie o pridelení dotácie konkrétnym oprávneným žiadateľom na svojom zasadnutí. Oznámenie výsledkov schvaľovacieho procesu bude oznámené žiadateľovi a zverejnené na webovej stránke Mesta Galanta do 15 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. So žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia, mesto Galanta uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie.

Vyúčtovanie dotácie

prostredníctvom formulára – príloha č. 2 k VZN mesta Galanta č. 23/2021 a v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uzávierka prijímania žiadostí

Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  mesta  Galanta  je  možné  podať  do  31.05.2024.

Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie možno podať v podateľni Mestského úradu v Galante v čase úradných hodín, zaslať mestu prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

V prípade zasielania projektu poštou na adresu:

Mestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 

Poskytovanie informácií

Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia Mestského úradu v Galante,

t.č.: 031/788 4359,

e-mail: daniela.amrichova@galanta.sk.

Príloha č. 1 – žiadosť o poskytnutie dotácie

Prílohy

Tlačivo - žiadosť o poskytnutie dotácie k výzve číslo 4/2 z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

Žiadosť o poskytnutie dotácie k výzve číslo 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,5 kB

VÝZVA č. 4/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

Výzva č.4, druhé kolo- aktivity v oblasti životného prostredia 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,86 kB
Dátum vloženia: 13. 5. 2024 8:25
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 5. 2024 14:39

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac