Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Materská škola, Sídl. Nová doba

Materská škola
Nová doba 923/12, 924 01 Galanta

Email: novadobams@gmail.com
Web: sites.google.com/view/msnovadobask

Tel: 031/780 20 08
Email: novadobams@gmail.com
Web: sites.google.com/view/msnovadobask

Riaditeľka: PaedDr. Jolana Kožová
Počet tried: 3
Počet detí: 66
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet ostatných zamestnancov: 4
Zameranie: rozvoj elementárnych prejavov hudobného myslenia a detskej tvorivosti.

Profilácia školy

Vychádzame z tézy:

 • že učiteľ je sprievodcom svetom informácií a poznatkov
 • názor rodičov pokladáme za rovnako dôležitý, rešpektujeme a zohľadňujeme pripomienky, nové nápady, návrhy
 • spoločne hľadáme riešenia, ktoré smerujú k spokojnosti rodičov i detí, ale i k efektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti

V našej koncepcii je učiteľ partner:

 • viac odporúča, ako prikazuje,
 • viac radí a pomáha, viac oceňuje, ako kritizuje,
 • viac nabáda k riešeniu, ako ukazuje hotové riešenia

Ponúkame

 • pedagogický prístup orientovaný na dieťa
 • priestorové členenie tried - centrá aktivít
 • integrované plánovanie a rôzne formy spolupráce s rodinou
 • deti sú podporované aktívnemu získavaniu vedomostí, učia sa na základe priamej skúsenosti prostredníctvom aktívnej hry
 • systémom otvorených dvetí, kde je zabezpečená možnosť komunikácie s vedením materskej školy, s učiteľkami

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Abeceda v našej triede“, ktorý podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Program je zameraný na rozvoj gramotnosti, Cieľom školského vzdelávacieho programu „ABECEDA v našej triede“ nie naučiť písať a čítať , ale používať   používať  jazyk v oboch podobách (hovorenej i písanej) tzn. rozvíjať jazyk komplexne prostredníctvom metód rozvoja literárnej gramotnosti. Náš prístup rozvoja ponímame celostne tzn. súlad a prepojený rozvoj počúvania, hovorenia, čítania, písania, komunikácie a myslenia dieťaťa v zmysluplných a v rozmanitých životných a komunikačných situáciách

Základným predpokladom rozvoja gramotnosť  v našej koncepcii je ponímanie procesu osvojovania jazyka komplexne v oboch podobách (verbálnej, grafickej). Ide o proces postupného osvojovania jazyka ako komplexu hovorenej a písanej reči.

Najdôležitejším princípom chápania  rozvíjania gramotnosti je zmysluplnosť. Gramotnosť sa rozvíja najlepšie vtedy, ak ju deti vnímajú ako účelnú a potrebnú. Účelnou a potrebnou sa stáva vtedy, keď si dieťa prostredníctvom jazyka môže konštruovať svoje poznanie.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 12:27
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2022 11:06
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Môže vás zaujímať viac