Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Sídl. Nová doba

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Nová doba 922/11, 924 01 Galanta - Galánta

Email: vargapiros.ovoda@centrum.sk
Web: www.galantaifecskek1.webnode.sk
facebook: galantaifecskek

Tel: 031/780 23 67

Email: vargapiros.ovoda@centrum.sk
Web: www.galantaifecskek1.webnode.sk
facebook: galantaifecskek
 

Riaditeľka: Priska Vargová
Počet tried: 3
Počet detí: 63
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet ostatných zamestnancov: 4

Profilácia školy :

 Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emociálnej,   intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Deti pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Výchovno - vzdelávací proces v materskej škole s VJM Nová doba v Galante prebiehala v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe - Tvorivé deti. V materskej škole s VJM Nová doba v Galante sa pracuje podľa metodiky Krok za krokom. Prípravou záujmových činností a aktivít podporuje výchovu i vzdelávanie detí materskej školy. Cieľom je poskytnúť deťom počas dňa zážitky úspechu, posilniť ich sebadôveru, sebapoznanie, v záujme ich budúcnosti ich vychovávať k mnohostrannosti, prispôsobivosti, k tvorivosti a osobnej zodpovednosti. Dieťa predškolského veku sa označuje obrovskou dávkou fantázie, obrazotvornosti a tvorivosti. Výchova k tvorivosti je zakomponovaná do všetkých tematických okruhov a všetkých vzdelávacích oblastí. V materskej škole ide o to, aby sa položili najmä základy používania divergentného (rozbiehavého) myslenia prostredníctvom kladenia otvorených otázok a úloh divergentného charakteru umožňujúceho produkovať rozmanité riešenia. Pri rozvíjaní tvorivosti sa treba sústrediť na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky konkrétne:

- na rozvoj fluencie (plynulosti) t. j. aby dieťa malo čo najviac nápadov na  riešenie   problémov

- na rozvoj flexibility (pružnosti) t. j. aby nápady a návrhy detí boli čo rozmanitejšie, aby neboli stereotypné, také ktoré sa opakujú alebo nenapodobňujú iných

- na rozvoj orginality (jedinečnosti) t. j. aby návrhy a nápady boli zriedkavé, jedinečné

-na rozvoj fantázie t. j. aby si dieťa vedelo predstavovať veci a udalosti v nových súvislostiach, aby dokázalo utvárať neobvyklé asociácie, aby nemalo strach z imaginácie, či už slovnej, obrázkovej, pohybovej, alebo symbolickej.

Silné stránky materskej školy sú zážitkové učenie sa pomocou aktivít zamerané na podporu rozvíjania tvorivosti detí a to napr.:

-  literárno- dramatické aktivity

- pohybové aktivity na fit loptách

- kreatívny krúžok

-  zachovávanie ľudových tradícií /ľudové hry a tance/

- psychomotorické aktivity podľa metódy Gábora Magyara: Pohybová notácia

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 12:24
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2022 11:06
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Môže vás zaujímať viac