Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Jednorázové peňažné príspevky

Mesto Galanta poskytuje nasledovné príspevky pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Galanta:

  • jednorázový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa
  • jednorázový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa
  • peňažný príspevok sociálne odkázanému obyvateľovi na stravovanie
  • jednorázový peňažný príspevok pre obyvateľov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody
  • jednorázový peňažný príspevok pre obyvateľa v sociálnej núdzi

Príspevky sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 16/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 9/2012 o poskytovaní peňažných príspevkov sociálne odkázaným obyvateľom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 16/2013 do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku.

Jednorázový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa

Jednorázový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa poskytuje poskytovateľ rodičovi dieťaťa alebo jeho osvojiteľovi. Príspevok sa poskytuje účelovo a rodič je povinný vyúčtovať ho poskytovateľovi. Môže byť použitý na: úhradu výdavkov na ošatenie dieťaťa, zakúpenie školských potrieb pre dieťa, vybavenie detí do tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvik, úhradu mimoriadnych liečebných nákladov (kúpeľný pobyt) a lieky alebo zdravotné pomôcky dieťaťa.

Príspevok sa poskytuje dieťaťu v predškolskom veku alebo dieťaťu navštevujúcemu základnú školu vo výške 70,- € a dieťaťu študujúcemu na strednej alebo vysokej škole do 25 rokov veku a to do výšky 100,- € raz v kalendárnom roku.

Jednorázový peňažný príspevok pre sociálne odkázaného obyvateľa

Poskytnutie jednorázového peňažného príspevku pre sociálne odkázaného obyvateľa sa poskytuje sociálne odkázaným obyvateľom poberajúcim starobný, sociálny, vdovský (vdovecký), invalidný a predčasne starobný dôchodok a jeho celkový príjem nepresahuje 1,3 násobok životného minima t.j. 257,52 €. Príspevok sa poskytuje raz ročne vo výške 30 €.

Peňažný príspevok sociálne odkázanému obyvateľovi na stravovanie

Mesto Galanta zabezpečuje spoločné stravovanie sociálne odkázaným obyvateľom v zariadeniach spoločného stravovania a to: jedáleň Patria – Domov dôchodcov, Ul. Švermova 1457/16 v Galante a jedáleň Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. Z. Kodálya č. 765 v Galante.

Príspevok sa poskytne opakovane formou doplatku na jedno hlavné jedlo v pracovných dňoch pre sociálne odkázaného obyvateľa, ktorý spĺňa podmienky VZN č. 16/2016 ... vo výške 0,60 €.

Jednorázový peňažný príspevok pre obyvateľov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody

Obyvateľom prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody sa poskytuje jednorázový peňažný príspevok vo výške 20,- €. Podmienkou poskytnutia uvedeného príspevku je, že žiadateľ požiadal o poskytnutie príspevku do 15 dní odo dňa prepustenia z výkonu trestu a z prepúšťacej správy z výkonu trestu odňatia slobody je zrejmé, že peňažná hotovosť, ktorá mu bola vyplatená je nižšia ako 17,- €.


Jednorázový peňažný príspevok pre obyvateľa v sociálnej núdzi

Obyvateľovi v sociálnej núdzi, ktorú si neprivodil sám, môže byť priznaný jednorázový peňažný príspevok do výšky životného minima raz ročne.

Dátum vloženia: 2. 1. 2017 10:29
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2017 3:53
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Môže vás zaujímať viac