Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na území mesta Galanta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou a v intervale 2-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou. Do zberných nádob na komunálny odpad patria iba zmesové komunálne odpady z domácností, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, konáre, popol a pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové obaly, kompozitné obaly, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad), ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady.

Mesto Galanta zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov od obyvateľov mesta v určenom termíne. Zber objemných odpadov sa uskutočňuje prostredníctvom mobilného zberu z vopred určených stanovíšť a v určenom čase.

Na určené stanovištia mobilného zberu sa zakazuje ukladať:

 • drobný stavebný odpad a stavebné odpady,

 • okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,

 • objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,

 • odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber,

 • nebezpečné odpady ako sú kyseliny a pod.,

 • biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb,

 • pneumatiky a odpadové pneumatiky. 

Obyvatelia mesta Galanta môžu počas celého roka odovzdať objemný odpad aj v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase a to po predložení dokladu totožnosti.

Mesto Galanta má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

 • maliarske a natieračské práce.

Obyvatelia mesta Galanta majú možnosť odovzdať drobný stavebný odpad v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a poplatníkovi bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok, ktorý zaplatí v hotovosti priamo v pokladni Zberného dvora mesta Galanta.

 

Elektroodpad z domácností

Občan môže elektroodpad odovzdať:

 • priamo v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v jeho prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti. 

 • v termíne kalendárového zberu dvakrát ročne,

 • spätným zberom u distribútorov elektrozariadení

Patrí sem napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmeny, digitálne hodinky, mobilné telefóny gameboye, variče, mobilné klimatizačné zariadenia, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradia atď. 

 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

       V meste Galanta je zavedený triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov - plastov, papiera, skla, kovov, kovových obalov oddelených z komunálneho odpadu, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta.

Na triedený zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou sa používajú 1100 litrové kontajnery, ktoré sú farebne označené: 

 • modrou farbou kontajner na PAPIER, 

 • zelenou farbou kontajner na SKLO, 

 • žltou farbou kontajner na spoločný zber PLASTOV, KOVOV A VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV.

 

Na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 litrové zberné vrecia pre jednu domácnosť a sú vo farebnom rozlíšení: 

 • modré polyetylénové vrece PAPIER (môže byť aj zviazaný v balíkoch), 

 • zelené polyetylénové vrece SKLO, 

 • žlté polyetylénové vrece na spoločný zber PLASTOV, KOVOV A VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV .

Vrecia sú po zozbieraní nahradené novými vrecami. Distribúciu zberných vriec spolu s Harmonogramom zberu na nasledujúci kalendárny rok zabezpečuje mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti – Technickými službami mesta Galanta. Jednotlivé vytriedené zložky komunálneho odpadu majú možnosť občania počas celého roka odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta počas prevádzkovej doby.

 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

V meste Galanta je zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov je zabezpečovaný týmito spôsobmi:

 • občania môžu tento druh odpadu celoročne priamo odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta  počas prevádzkovej doby 

 • v termíne kalendárového zberu 2x ročne

 • spätným zberom u distribútora

 

Veterinárne lieky a humánne lieky

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami je povinná zhromažďovať každá verejná lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. Občania sú povinní odpadové lieky odovzdať vo verejných lekárňach, je zakázané ich vyhadzovať do nádob na komunálny odpad.

 

Jedlé oleje a tuky z domácností

Občania mesta Galanta môžu odovzdať v uzatvorenej plastovej nádobe jedlé oleje a tuky nasledovným spôsobom:

 • celoročne priamo odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta  počas prevádzkovej doby

 • v termíne kalendárového zberu 2x ročne 

 

Šatstvo

Zberné nádoby určené na zber šatstva sú umiestnené v areáli Zberného dvora mesta Galanta, občania môžu celoročne tento druh odpadu odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase.

 

Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok

Občania môžu vytriedené komunálne odpady s obsahom škodlivých látok môžu odovzdať:

 • celoročne priamo v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta  počas prevádzkovej doby a za predloženia dokladu totožnosti

 • v termíne kalendárového zberu 2x ročne 

Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov

Za zhodnocovanie komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska organizácia. 

 • Odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári, chatári a vinohradníci povinní kompostovať,

 • zber a odvoz komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa vykonáva 2x ročne na jar a na jeseň mobilným zberov z vopred určených stanovíšť v určenom čase

 • odpad vznikajúci v záhradkárskych osadách môžu občania odovzdať aj celoročne v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase v množstve max. do 1m3 týždenne  bezplatne, väčšie množstvo sa spoplatňuje v zmysle cenníka.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad fyzických osôb (konárov) sa uskutočňuje Technickými službami mesta Galanta 2x mesačne podľa ročných období na základe. 

Biologicky rozložiteľný odpad musí byť pred zberom upravený nasledovne:

 • drevné hmota alebo viničné prúty posekané, popílené na malé časti v max. dĺžke 1m a pevne zviazané

 • uložený v prepravke alebo vo vreci

 • vyložený na verejné priestranstvo najskôr deň pred dňom vývozu a najneskôr do 07,00 hod. v deň vývozu

Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (upravený v dĺžke max 1m a zviazaný), vypletá burina a pod..

Nepatria sem: kuchynské odpady, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod..

Občania môžu takýto odpad odovzdať celoročne aj v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta, celoročne v jeho prevádzkovom čase a bezplatne do 1 m3 po predložení dokladu totožnosti fyzickej osoby. 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

Mesto v rámci individuálnej bytovej výstavby zabezpečuje pridelenie kompostovacieho zásobníka do každej domácnosti na základe preberacieho protokolu.

Do kompostéra patrí: : zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec a orechov, kávová usadenina, studený popol z dreva, drevná štiepka a piliny, pokosená tráva, lístie, burina, seno, rolky z toaletného papiera...

Do kompostéra nepatrí: mäsové a mliečne produkty, pokazené potraviny, mŕtve zvieratá a zvierací trus, omáčky, pomazánky, cestoviny, oleje, kosti a kože.

 

Mesto v rámci hromadnej bytovej výstavby zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného

kuchynského odpadu prostredníctvom 120 l hnedých plastových kontajnerov.  

Do hnedej nádoby patrí: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávová usadenina, čajové vrecká, sypaný čaj, zvyšky vareného jedla rastlinného pôvodu, scedené zvyšky z polievok rastlinného pôvodu, potraviny po dátume spotreby rastlinného pôvodu, zvyšky izbových rastlín a kytíc.

Do hnedej nádoby nepatrí: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, kosti, mäsové a mliečne výrobky, tekuté potraviny(polievky, mlieko...).


 

Prevádzkovanie zberného dvora

Zberný dvor mesta Galanta prevádzkujú vo svojom areáli na ul. Kpt. Nálepku 1494 Technické služby mesta Galanta – organizácia vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta. 

Zberný dvor mesta Galanta je od 01.01.2021 otvorený nasledovne:

 • v utorok, štvrtok, piatok v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.,

 • v stredu v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. ,

 • v sobotu v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. (január, február, marec, november, december),

 • v sobotu v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. (apríl, máj, jún, júl, august, september, október),

 • počas štátnych sviatkov je Zberný dvor mesta Galanta zatvorený.

 

V prevádzke zberného dvora mesta Galanta môžu obyvatelia mesta v prevádzkovom čase a po predložení dokladu totožnosti odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • elektroodpad z domácností - bezplatne,

 • odpady z obalov a neobalových výrobkov (plasty, sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály) - bezplatne,

 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory - bezplatne,

 • jedlé oleje a tuky z domácností - bezplatne,

 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (tráva, lístie, konáre) - bezplatne v množstve do 1m3, nad stanovené množstvo je už spoplatnené v zmysle cenníka,

 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností – bezplatne,

 • nebezpečné odpady - bezplatne, 

 • objemný odpad – bezplatne v množstve do 1m3, nad stanovené množstvo je už spoplatnené v zmysle cenníka,

 •  drobný stavebný odpad-  je spoplatnený v zmysle platnej sadzby vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch.


 

Dátum vloženia: 7. 1. 2021 11:45
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2021 7:37
Autor: Mgr. Andrea Sláviková

Môže vás zaujímať viac