Navigácia

Obsah

Delegovanie členov do volebných komisií

Typ: ostatné
Delegovanie členov do volebných komisií

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Mestská volebná komisia

Do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.

    Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie  doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 10. 2018).

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

• meno, priezvisko a podpis osoby

- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.  

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb,  je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie starostu obce, prednostu okresného úradu, predsedu volebnej komisie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj

·      telefonický kontakt a

·      e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou takýto náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa. Zložením sľubu sa náhradník stáva členom volebnej komisie do konca volebného obdobia.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom obvodnej volebnej komisie štátnu komisiu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie

 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie je možné doručiť v termíne do 11. 9. 2018

- písomne na adresu:

 

Mestský úrad v Galante

Mierové nám 940/1

924 18 Galanta

 

osobne v Podateľni mestského úradu v čase stránkových hodín, t.j. nasledovne:

Pondelok: 8.00 - 11.30   12.30 - 15.30
Utorok: 8.00 - 11.30   12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 11.30   12.30 - 16.30
Štvrtok: 8.00 - 11.30        
Piatok: 8.00 - 11.30   12.30 - 14.00
 
 
elektronicky žiadame zasielať oznámenia na adresu:
 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť v termíne do 11. 10. 2018

- písomne na adresu:

 

Mestský úrad v Galante

Mierové nám 940/1

924 18 Galanta

 

osobne v Podateľni mestského úradu v čase stránkových hodín, t.j. nasledovne:

Pondelok: 8.00 - 11.30   12.30 - 15.30
Utorok: 8.00 - 11.30   12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 11.30   12.30 - 16.30
Štvrtok: 8.00 - 11.30        
Piatok: 8.00 - 11.30   12.30 - 14.00
 
 
elektronicky žiadame zasielať oznámenia na adresu:

 


Prílohy

Vytvorené: 30. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2018 15:07
Autor: Peter Eliáš